MÒ­NI­CA TE­RRI­BAS

La Vanguardia - Vivir TV - - GENTETV -

La ex di­rec­to­ra de Te­le­vi­sió de Ca­ta­lun­ya (TV3) se des­pi­dió de la plan­ti­lla agra­de­cien­do sus es­fuer­zos, a pe­sar de los re­cor­tes, así co­mo la res­pon­sa­bi­li­dad mos­tra­da. Eu­ge­ni Sa­llent es su su­ce­sor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.