JAU­ME PE­RAL, NUE­VO JE­FE DE IN­FOR­MA­TI­VOS DE TV3

La Vanguardia - Vivir TV - - GENTETV -

Tras el nom­bra­mien­to de Eu­ge­ni Sa­llent, ha­ce ape­nas un mes, co­mo di­rec­tor de TV3, la Cor­po­ra­ció Ca­ta­la­na de Mit­jans Au­dio­vi­suals (CCMA) apro­bó, sin vo­tos en con­tra, al pe­rio­dis­ta Jau­me Pe­ral co­mo nue­vo je­fe de In­for­ma­ti­vos de Te­le­vi­sió de Ca­ta­lun­ya, en sus­ti­tu­ción de Rosa Mar­que­ta. Pe­ral ha tra­ba­ja­do en Ca­ta­lun­ya Rà­dio, di­ri­gió el Área de Co­mu­ni­ca­ción de la ca­de­na au­to­nó­mi­ca, en 2008, y, has­ta aho­ra, era re­dac­tor del pro­gra­ma Par­la­ment, de TV3.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.