LA VUEL­TA RE­GRE­SA A BAR­CE­LO­NA

La Vanguardia - Vivir TV - - NOTICIAS TV -

Tras tre­ce años sin pi­sar el as­fal­to de la Ciu­dad Con­dal, Bar­ce­lo­na vol­ve­rá a aco­ger, es­te 2012, una eta­pa de la Vuel­ta a Es­pa­ña. Se­rá el do­min­go 26 de agos­to, en una jor­na­da que se ini­cia­rá en An­do­rra, pa­sa­rá por Sú­ria, Man­re­sa, Ole­sa de Mon­tse­rrat, Pa­lle­jà, Mo­lins de Rei, Sant Fe­liu de Llo­bre­gat, Sant Just Des­vern y Es­plu­gues de Llo­bre­gat, pa­ra fi­na­li­zar en la Avin­gu­da de l’Es­ta­di Olím­pic Lluís Com­panys, de Mont­juïc. Y es que, co­mo apun­ta­ba re­cien­te­men­te la con­ce­jal de Deportes del Ayun­ta­mien­to bar­ce­lo­nés, Mai­te Fan­dos, “si Bar­ce­lo­na ha aco­gi­do ya una prue­ba del Tour de Fran­cia, no po­día fal­tar el re­gre­so de la Vuel­ta”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.