Un tem­ple per al des­cans

El palau del des­cans, co­me­rç es­pe­cia­lit­zat en equips per al re­pòs, dis­po­sa de les fir­mes de ma­ta­las­sos, llits i si­llons relax, més im­por­tants del mer­cat. Des­can­sa de ma­ne­ra con­for­ta­ble.

La Vanguardia - Vivir TV - - ZONAFAN -

Al cor de l’Ei­xam­ple s’alça el palau del des­cans, un co­me­rç es­pe­cia­lit­zat en equips de des­cans i com­ple­ments, que dis­po­sa de 400 me­tres d’ex­po­si­ció amb més de 50 llits i ma­ta­las­sos. Al cap­da­vant del ne­go­ci tro­bem en Marc Ca­pell, la quar­ta ge­ne­ra­ció d’una fa­mí­lia de ma­ta­las­sers que va ini­ciar el ne­go­ci a fi­nals de l’any 1900.

Dor­mir, bà­sic per a la sa­lut Si una co­sa te­nen cla­ra al palau del des­cans és que dor­mir con­for­ta­ble­ment és un dels mo­ments més im­por­tants del dia i una font de sa­lut, ja que per­met que el cos des­can­si de ma­ne­ra sa­na i re­pa­ra­do­ra. palau del des­cans. Bruc, 68. 08009 Bar­ce­lo­na. Tel. 93 487 37 51.

www.pa­lau­del­des­cans.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.