LLI­CÈN­CIA PER MA­TAR

La Vanguardia - Vivir TV - - PROGRAMACIÓN DEL 15 AL 21 -

CRI­MEN (The Ei­ger Sanc­tion) Di­rec­tor: In­tér­pre­tes: Clint East­wood. EE. UU. 1975 (C). 123 mi­nu­tos. 22.15 h, 8TV

Clint East­wood. Clint East­wood pro­ta­go­ni­zó y di­ri­gió es­ta pe­lí­cu­la, que ini­cial­men­te se ha­bía pen­sa­do pa­ra el lu­ci­mien­to de Paul New­man, que aban­do­nó el pro­yec­to. En ella, in­ter­pre­ta a un an­ti­guo ase­sino a suel­do pa­ra una or­ga­ni­za­ción cri­mi­nal que ha cam­bia­do de vi­da y tra­ba­ja co­mo pro­fe­sor de his­to­ria del ar­te. Sin em­bar­go, el pa­sa­do lo aco­sa y, cuan­do ya creía que po­día em­pe­zar des­de ce­ro, le so­me­te­rán a chan­ta­je pa­ra que acep­te un úl­ti­mo tra­ba­jo: ase­si­nar a un al­pi­nis­ta du­ran­te la as­cen­sión a la mon­ta­ña de Ei­ger. El ac­tor y di­rec­tor pu­so a prue­ba su ca­pa­ci­dad fí­si­ca, con es­ta pe­lí­cu­la, en la que ca­si pier­de la vi­da en un ac­ci­den­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.