Ca­da divendres, amb La Van­guar­dia

La Vanguardia - Vivir TV - - PORTADA -

Amb to­ta la in­for­ma­ció del ci­ne­ma, tea­tre, mú­si­ca, lo­cals de mo­da, esdeveniments, com­pres, es­port ur­bà, ru­tes i tot el tu­ris­me de cap de set­ma­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.