Dia del Tre­ball

La Vanguardia - - OPINIÓN -

L’1 de maig és el dia in­ter­na­cio­nal del Tre­ball i cu­rio­sa­ment és fes­ta. Vet aquí tots una de­cla­ra­ció d’in­ten­cions. El tre­ball és es­truc­tu­ral en les nos­tres so­cie­tats. És un dret, sí, pe­rò la ma­jo­ria de gent tre­ba­lla per obli­ga­ció. Si, d’una ban­da, no hi ha res mi­llor que te­nir fei­na i ga­nes de fer-la, de l’al­tra no hi ha res pit­jor que l’es­cla­vat­ge o els tre­balls fo­rçats. So­vint ne­ces­si­tem un in­cen­tiu –mol­tes ve­ga­des pot ser el sa­la­ri– per acom­plir les nos­tres tas­ques.

Si no fos ai­xí, se­gu­ra­ment ens si­tua­ríem per so­ta del ra­len­tí acon­se­lla­ble. Ai­xò no treu que ara es­tem pro­duint molt per so­bre del llin­dar de les nos­tres ne­ces­si­tats grà­cies, so­bre­tot, a la in­ten­sa me­ca­nit­za­ció de les nos­tres so­cie­tats, que, tot i ai­xí, en­ca­ra re­sul­ta in­su­fi­cient per sa­ciar l’eter­na in­sa­tis­fac­ció hu­ma­na, que sem­bla no te­nir atu­ra­dor.

Cal re­pen­sar el tre­ball, com tam­bé cal re­pen­sar la so­cie­tat sen­ce­ra. El bo­nic fó­ra que tot­hom dei­xés de ban­da la se­va sort in­di­vi­dual per sen­tir-se part in­trín­se­ca –i per ai­xò útil– d’un equip o co­mu­ni­tat amb un ma­teix ob­jec­tiu. Que tot­hom se sen­tís realit­zat ja do­ta­ria de sen­tit to­ta l’obra. IG­NA­SI SAN­GE­NÍS VIN­TRÓ Sant Cu­gat del Va­llès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.