Bar­ce­lo­na ciu­dad

La Vanguardia - - AGEN­DA - Aler­ta 4.

EH Sona. Con­cier­to sorpresa de ini­cio del fes­ti­val a car­go de Els Ga­ti­bu, acús­ti­co y en la ca­lle. Gra­tui­to. Pla­ci­ta Mont­ca­da (13 ho­ras).

Tar­des Cul­tu­rals. Vi­cens Lo­zano, es­cri­tor y re­dac­tor de TV3 in­ter­na­cio­nal, ha­bla so­bre Els se­crets del Va­ti­cà. ACA Pro­ve­nça, 542 esc. A-1er 3a (17.30 ho­ras).

Ro­yal High School Se­nior Choir. Con­cier­to so­li­da­rio de es­te co­ro pro­ce­den­te de Ca­li­for­nia, a fa­vor de la Fun­da­ció Es­có. Igle­sia de Sant Gaie­tà. Con­sell de Cent, 293 (18 ho­ras).

La dia­be­tis a l’Es­co­la. Con­fe­ren­cia a car­go de Marc Ca­ba­lle­ro, di­plo­ma­do en die­té­ti­ca y nu­tri­ción hu­ma­na. As­so­cia­ció de Dia­bè­tics de Ca­ta­lun­ya. Bal­mes, 47, entr. 2.ª (18 ho­ras).

La mer­ce­ria. Pre­sen­ta­ción de es­te li­bro de Te­re­sa Roig (ed. Co­lum­na). Ca­sa del Lli­bre. Pa­seo de Grà­cia, 62 (19 ho­ras).

Ses­sión de tar­de 2: Cine y ani­ma­ción, dos len­gua­jes pa­ra­le­los. Ter­tu­lia di­ri­gi­da por Nú­ria Vidal. Li­bre­ría Jai­mes. Va­lèn­cia, 318 (19 ho­ras). 5 eu­ros.

La llui­ta obre­ra de la Bru­gue­ra. Char­la so­bre la ex­pe­rien­cia de la lu­cha de los tra­ba­ja­do­res de la an­ti­gua Bru­gue­ra y del re­sul­ta­do fi­nal de es­ta. Cen­tro cí­vi­co El Coll - La Bru­gue­ra. L’Al­dea, 15 (19 ho­ras).

Den­tro del ci­clo De­bat de Guàr­dia, me­sa re­don­da con Al­bert Al­cal­de, di­rec­tor ge­ne­ral de la Po­li­cía, y An­to­ni Se­gu­ra, au­tor del li­bro La cruï­lla de l’Orient Mit­jà: de la cri­si a la gue­rra. Mo­de­ra Al­bert Ba­lan­zà, pe­rio­dis­ta. Ate­neu Bar­ce­lo­nès. Ca­nu­da, 6 (19 h).

El Mo­der­nis­me i el dis­seny con­tem­po­ra­ni. La per­sis­tèn­cia d’uns es­tàn­dards. Me­sa re­don­da con An­na Cal­ve­ra, Ros­send Casanova y Ju­li Ca­pe­lla. Mo­de­ra Mi­reia Frei­xa, co­mi­sa­ria de la ex­po­si­ción. 3 eu­ros. La Pe­dre­ra. Pa­seo de Grà­cia, 92 (19 h).

El si­len­ci, més que una mo­da: Per què l’ho­mo sà­piens ne­ces­si­ta ca­llar? De­ba­te con Te­re­sa Guar­dans.

Li­bre­ría Do­cu­men­ta. Pau Cla­ris, 144 (19 ho­ras).

To­tes les Pe­dres. Pre­sen­ta­ción de es­te poe­ma­rio bi­lin­güe ára­be-ca­ta­lán de Bàs­sem an-Na­brís, poe­ta pa­les­tino. Cen­tro cí­vi­co La Se­de­ta. Si­cí­lia, 321 (19.30 ho­ras).

Fin de Poe­ma. Pre­sen­ta­ción del úl­ti­mo tra­ba­jo li­te­ra­rio de Juan Ta­llón. Li­bre­ría Cal­ders. Pa­sa­je Pe­re Cal­ders, 9 (19.30 ho­ras).

Mú­si­ca BCN: Cinc do­nes de me­tall. Con­cier­to a car­go del Quin­tet de Me­talls, for­ma­do por Ta­nia Ca­ma­cho, trom­pe­ta; Pa­tri­cia Má­ñez, trom­pe­ta; Clau­dia Co­bos, trom­pa; Maria Co­fan, trom­bón, y Olivia Ca­sa, tu­ba. Cen­tro cí­vi­co Vil·la Flo­ri­da. Mun­ta­ner, 544 (19.30 ho­ras). Gra­tui­to.

He d’anar-me’n. Pre­sen­ta­ción de es­ta re­co­pi­la­ción de re­la­tos de Cor­nè­lia Abril, nom­bre tras el que es­tán las es­cri­to­ras Síl­via Ar­man­gué, Mer­cè Ba­ga­ria, Pe­pa Ba­ga­ria, Maria Ci­re­ra, Mon­tse­rrat Me­da­lla, Ma­til­de Nu­ri y Mar­ta Pé­rez y Sie­rra, y la pin­to­ra Car­men Sanz­so­to. Bi­blio­te­ca de Ca­ta­lun­ya (Sa­la de la Ca­ri­tat). Hos­pi­tal, 56 (19.30 ho­ras).

Oh là là! La ma­rio­net­te. Con­fe­ren­ciaes­pec­tácu­lo de Joan Bai­xas, en el mar­co de la ex­po­si­ción Fi­gu­res del

des­do­bla­ment.

Arts San­ta Mò­ni­ca. Ram­bla, 7 (20 h).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.