Reunió d’ au­to­no­mies

Les au­to­no­mies es­pan­yo­les –ex­cep­te la de Ca­ta­lun­ya, la del País Basc i al­gu­na al­tra– no te­nen

La Vanguardia - - OPINIÓN -

cap pro­ble­ma d’en­caix amb l’Es­tat es­pan­yol. I si te­nim en com­pte que les au­to­no­mies es creen, en prin­ci­pi, per so­lu­cio­nar pro­ble­mes d’en­caix d’un te­rri­to­ri amb l’Es­tat, aques­tes au­to­no­mies no te­nen sen­tit.

Les au­to­no­mies del País Basc i Ca­ta­lun­ya han es­tat re­cla­ma­des pels seus ciu­ta­dans i te­nen par­tits pro­pis i pre­si­dents d’au­to­no­mia que per­tan­yen a aquests par­tits. Les al­tres co­mu­ni­tats au­tò­no­mes no te­nen res d’ai­xò, no­més són un pro­duc­te de l’en­gin­ye­ria po­lí­ti­ca per tal d’ai­gua­lir l’au­to­no­mia ca­ta­la­na (ca­fè per a tot­hom).

Anar a aques­ta reunió de pre­si­dents au­to­nò­mics, pri­mer, no té sen­tit per­què el con­flic­te que té Ca­ta­lun­ya no és amb les al­tres au­to­no­mies si­nó amb l’Es­tat i, se­gon, és anar a re­bre re­trets de to­tes les al­tres au­to­no­mies, tal com ha suc­ceït en al­tres reunions d’aquest ti­pus.

JAU­ME RI­BA PELFORT

Igua­la­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.