El pro­jec­te Cas­tor

La Vanguardia - - OPINIÓN -

A Vi­na­ròs, des­prés de di­nar i quan el sol co­me­nça a cau­re, per l’ho­rit­zó es veu una si­lue­ta que apa­rent­ment po­dria con­fon­dre’s amb un gran pe­tro­ler. Pe­rò no, és la pla­ta­for­ma Cas­tor de l’amic Flo­ren­tino Pé­rez. A Vi­na­ròs, des­prés de so­par i quan és de nit, a la llun­ya­nia del mar sem­bla un gran vai­xell il·lu­mi­nat que no es mou. Pe­rò no, és la pla­ta­for­ma del di­pò­sit sub­ma­rí de gas que no es pot om­plir per­què pro­vo­ca sis­mes.

Aques­tes de­pres­si­ves imat­ges que tinc de l’ho­rit­zó ma­rí­tim quan vi­si­to Vi­na­ròs em re­cor­den que l’em­pre­sa de Flo­ren­tino va ser in­dem­nit­za­da per la fra­cas­sa­da obra amb més de 1.000 mi­li­ons d’eu­ros. La de­pres­sió aug­men­ta quan ara lle­gei­xo que el man­te­ni­ment de la pla­ta­for­ma, que no ser­veix per a res, cos­ta 15,8 mi­li­ons d’eu­ros més ca­da any i que la fac­tu­ra del Cas­tor per al 2017, in­dem­nit­za­ció i in­ter­es­sos fi­nan­cers in­clo­sos, és de 96 mi­li­ons d’eu­ros. I no­sal­tres, 30 anys pa­gant! És la po­lí­ti­ca que so­len em­prar els go­verns del PP i del PSOE con­sis­tent a pri­va­tit­zar els be­ne­fi­cis i so­cia­lit­zar les pèr­dues.

XA­VIER ARTISÓ I AGUA­DO Subs­crip­tor Vi­na­ròs

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.