Art d’ac­tua­li­tat

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Hi ha ar­tis­tes que han in­fluït tant en la his­tò­ria de l’art que con­ti­nuen acom­pan­yant-nos en l’ac­tua­li­tat. Al Mu­seu Pi­cas­so po­dem veu­re l’ex­po­si­ció Cu­bis­me

i gue­rra. S’hi ex­po­sa la pin­tu­ra i es­cul­tu­ra cu­bis­ta d’ar­tis­tes en èpo­ca de gue­rra com el ma­teix Pi­cas­so, Juan Gris, Die­go Ri­ve­ra o Hen­ri Lau­rens, en­tre d’al­tres. Un cu­bis­me de gran be­lle­sa en una èpo­ca di­fí­cil.

D’al­tra ban­da, al MNAC po­dem con­tem­plar més pin­tu­ra de l’ar­tis­ta ma­la­gueny a l’ex­po­si­ció

Pi­cas­so ro­mà­nic. Re­co­mano la vi­si­ta per po­der en­ten­dre mi­llor la re­la­ció en­tre l’art pi­cas­sià i les obres ro­mà­ni­ques de la ma­tei­xa sa­la, on que­da ben pa­le­sa la in­fluèn­cia en el pin­tor d’aquest com­po­nent ar­tís­tic del pas­sat.

La vi­si­ta co­men­ta­da en aques­ta úl­ti­ma ex­po­si­ció va aca­bar da­vant dels fres­cos de Si­xe­na. Uns fres­cos, per cert, que tam­bé es­tan com mai d’ac­tua­li­tat en­ca­ra que si­gui, des­gra­cia­da­ment, per mo­tius que no te­nen res a veu­re amb el tremp i la be­lle­sa que mos­tren des dels murs on ens con­tem­plen.

EU­LÀ­LIA ISA­BEL RO­DRÍ­GUEZ

To­rroe­lla de Mont­grí

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.