L’art abs­trac­te

La Vanguardia - - OPINIÓN -

El sen­yor Jor­di Pau­sas pen­sa –amb Tom Wol­fe– que l’art abs­trac­te és l’art del no-res (“Lli­ber­tats per­so­nals”, 2/I/2017). Si se’m per­met as­su­mir un re­duc­cio­nis­me ex­trem, li di­ria al sen­yor Pau­sas que pro­ba­ble­ment te­nen raó, és l’art del no-res, com la mú­si­ca.

G. PRATS I PAS­TOR Subs­crip­tor Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.