La llei de l’em­but

La Vanguardia - - OPINIÓN -

L’edi­to­rial “De­mo­crà­cia i ma­lal­tia” (Opi­nió, 14/II/2017) fa una de­fen­sa con­ti­nua­da de la de­mo­crà­cia es­pan­yo­la i aca­ba pun­tua­lit­zant: “No s’hau­ria d’obli­dar mai que la for­ta­le­sa d’una de­mo­crà­cia rau en les se­ves lleis”. Com a ciu­ta­dà nor­mal, no en­tenc que se’n pu­gui dir de­mo­crà­cia del fet que l’úl­tim Es­ta­tut ca­ta­là, des­prés d’apro­var-lo el Par­la­ment de Catalunya, el Con­grés dels Dipu­tats i fi­nal­ment el po­ble ca­ta­là, fos anul·lat –pel ve­re­dic­te emès pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal– en la ma­jor part dels seus ar­ti­cles, fins i tot al­guns que es va­ren con­si­de­rar cons­ti­tu­cio­nals en al­tres es­ta­tuts de co­mu­ni­tats au­tò­no­mes.

Per molts ca­ta­lans, la llei que va apli­car l’Alt Tri­bu­nal no és al­tra co­sa que la llei de l’em­but, que­dant to­tal­ment des­qua­li­fi­cats el tri­bu­nal ma­teix i la se­va ac­tua­ció. Quan es va pre­sen­tar la Cons­ti­tu­ció per a la se­va apro­va­ció en re­fe­rèn­dum, no se’n va­ren ex­pli­car bé les con­se­qüèn­cies. Nin­gú no creia que aquest tri­bu­nal i les lleis es­ta­rien per so­bre de la de­mo­crà­cia. Va pas­sar exac­ta­ment el ma­teix que ha passat amb les pre­fe­rents de les en­ti­tats ban­cà­ries, on fi­nal­ment s’ha re­co­ne­gut l’en­gany.

XA­VIER FI­GUE­RAS NOGUÉS

Sant Cu­gat del Va­llès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.