Adoc­tri­na­ment

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Sóc nas­cu­da a Bar­ce­lo­na, ca­ta­la­na i ca­ta­la­nis­ta, pe­rò no es­tic d’acord amb el ca­mí que ha pres l’anome­nat pro­cés. No m’agra­da aquest sis­te­ma pro­vo­ca­dor i desafiant de dir mit­ges ve­ri­tats i mit­ges men­ti­des, so­bre­tot pel que fa a les con­se­qüèn­cies d’una pos­si­ble in­de­pen­dèn­cia uni­la­te­ral. Ha que­dat de­mos­trat que l’as­sum­pte a Eu­ro­pa im­por­ta ben poc o gens. Ac­tuar en nom del po­ble ca­ta­là, quan no­més són un 47% a fa­vor, és de­mo­crà­cia?

I en lle­gir l’ar­ti­cle “Cur­si­llos ANC de se­duc­ción” (Po­lí­ti­ca, 12/ II/2017), que de­ta­lla que l’ob­jec­tiu és “po­der se­du­cir a los ciu­da­da­nos no in­de­pen­den­tis­tas, (...) sem­brar la du­da, (...) con­se­guir la acep­ta­ción”, fins i tot par­la de “téc­ni­cas psi­co­ló­gi­cas pa­ra diag­nos­ti­car las ac­ti­tu­des ne­ga­ti­vas”... ai­xò no és adoc­tri­na­ment? És el mè­to­de de les so­cie­tats to­ta­li­tà­ries... On hem dei­xat el seny?

Hem de dei­xar un país cen­tra­lis­ta per for­mar-ne un de... (ca­das­cú que hi po­si la pa­ra­ula que cre­gui ade­qua­da). Jo pre­fe­rei­xo no fer-ho, es­tic mas­sa ape­na­da.

CAR­MEN VI­LA ALDRUFEU Subs­crip­to­ra Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.