Un gest del Ba­rça

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Jo hi vaig ser i mai no m’ama­ga­ré a l’ho­ra de re­co­nèi­xer-ho. Di­marts passat, per pri­me­ra ve­ga­da, em vaig des­plaçar amb els meus fills al Parc dels Prín­ceps a veu­re el par­tit en­tre el PSG i el Ba­rça. Hi vaig anar com fa anys el pa­re em va dur a Ala­cant a veu­re per pri­me­ra ve­ga­da un par­tit fo­ra de ca­sa. Del re­sul­tat, de les declaracions de Luis En­ri­que, no cal que en par­lem més, és un joc on a ve­ga­des guan­yes, a ve­ga­des perds i ge­ne­ra pas­sions i es­ti­ra­bots, que una dis­cul­pa ben do­na­da pot ei­xu­gar.

Vull par­lar del meu dis­gust com a cu­ler i com a pa­re en veu­re com l’equip es va obli­dar de la gent que ens ubi­cà­vem en una can­to­na­da de l’es­ta­di, tan fo­tuts com ells en aca­bar el par­tit. Unes pas­ses cap aque­lla zo­na i un pe­tit gest d’agraï­ment (grà­cies Mar­cAn­dré) era més que su­fi­cient. Ge­rard, Leo, Andrés, Ser­gio i to­ta la res­ta, a ca­sa nin­gú no us vol re­treu­re res, ja que de ben se­gur su­po­so que la pro­ces­só anava per dins. Heu es­tat grans, sou grans i per no­sal­tres con­ti­nua­reu sent grans, pe­rò crec que te­niu un deu­te ben gros amb els que vam po­der ser a Pa­rís i tam­bé amb els que ho van veu­re o es­col­tar. Des­co­nec com ens el tor­na­reu, pe­rò tinc la cer­te­sa que, com sem­pre, ho fa­reu amb es­creix i més aviat del que ens ima­gi­nem.

JOR­DI MARBÀ I MAR­TÍ

Sant Cu­gat del Va­llès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.