La Aca­dè­mia Ca­ta­la­na ho­me­na­jea a Car­me Rus­ca­lle­da

La Vanguardia - - VIVIR - / C. Jo­lonch

El Pa­lau Reial de Pe­dral­bes aco­gió ayer la fies­ta de la Aca­dè­mia Ca­ta­la­na de Gas­tro­no­mia i Nu­tri­ció, que en­tre­gó sus pre­mios anua­les. La gran ho­me­na­jea­da fue Car­me Rus­ca­lle­da, que re­ci­bió el Pre­mi Na­cio­nal de Gas­tro­no­mia 2016 de ma­nos del pre­si­den­te de la Ge­ne­ra­li­tat, Car­les Puig­de­mont. La co­ci­ne­ra se­ña­ló que la his­to­ria de su res­tau­ran­te es “un ca­mino car­ga­do de ilu­sión y com­pro­mi­so que ha lle­ga­do a buen puer­to con la con­fian­za y la com­pli­ci­dad de la fa­mi­lia, el equi­po, los clien­tes y los me­dios”. Àl­var Ayuso (del Al­vart) ob­tu­vo el premio al co­ci­ne­ro re­ve­la­ción y Grup Bal­fe­gó, el premio es­pe­cial.

LLIBERT TEIXIDÓ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.