Ar­bres ta­lats

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Ma­rio Aguilar es pre­gun­ta­va (“Ar­bres ta­lats”, 23/VI/2017) fins quan con­ti­nua­rien des­apa­rei­xent ar­bres cen­te­na­ris del parc de la Ma­ter­ni­tat. Acom­pan­ya­va les se­ves pa­rau­les d’una imatge de la ta­la d’un om­bú da­vant l’edi­fi­ci Mes­tral d’aquest parc, re­cin­te pro­pie­tat de la Dipu­tació de Barcelona.

La de­ci­sió de ta­lar aquest exem­plar ha es­tat una ac­tua­ció pun­tual que res­pon a cri­te­ris de se­gu­re­tat. El tren­ca­ment de qua­tre dels set braços de l’ar­bre va dei­xar al des­co­bert una gran ca­vi­tat a la ba­se dels tres braços res­tants, que se sus­ten­ta­ven de for­ma in­su­fi­cient per la cà­rre­ga que ha­vien de su­por­tar. La fus­ta, a més, es­ta­va en molt mal es­tat. Ai­xò ge­ne­ra­va un risc greu i molt pro­ba­ble de cai­gu­da, amb les pos­si­bles con­se­qüèn­cies per als usua­ris del parc i els béns.

La ta­la s’ha fet amb l’in­for­me fa­vo­ra­ble de la di­rec­ció d’es­pais verds de l’Ajun­ta­ment i d’acord amb els trà­mits ad­mi­nis­tra­tius ne­ces­sa­ris.

MARÍA JO­SÉ DO­MÍN­GUEZ Di­rec­ció de Ser­veis d’Edi­fi­ca­ció i Lo­gís­ti­ca, Dipu­tació de Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.