SO­LAR ABAN­DO­NA­DO.

La Vanguardia - - OPINIÓN -

“A la Via Au­gus­ta, da­vant l’IQS, tro­bem aquest so­lar aban­do­nat con­ver­tit en sel­va. L’any pas­sat hi va ha­ver un in­cen­di que per poc pro­vo­ca una des­grà­cia. Els veïns es­tem farts de les ra­tes. L’Ajun­ta­ment ho sap pe­rò no hi fas res? A què es­pe­ra?”, se que­ja Mar­cel Pu­jol.

Los lec­to­res pue­den en­viar sus fo­to­gra­fías a cartas@la­van­guar­dia.es. Es im­pres­cin­di­ble que va­yan fir­ma­das con nom­bre y ape­lli­dos y de­be cons­tar la di­rec­ción, el te­lé­fono y el DNI o el pa­sa­por­te. La Van­guar­dia se re­ser­va el de­re­cho de pu­bli­car aque­llas que con­si­de­re opor­tuno.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.