El pri­vi­le­gi de viu­re

La Vanguardia - - OPINIÓN -

He lle­git amb cal­ma i pro­fun­di­tat el con­tin­gut de la car­ta “Hu­mans des­truc­tors” (24/VI/2017) de Gui­llem Prats i Pas­tor. M’en­tris­teix pen­sar que es pot arri­bar a con­clu­sions tan ne­ga­ti­ves. Des­co­nec l’his­to­rial vi­tal d’en Gui­llem. No­més vol­dria dir que hi ha molts hu­mans que pen­sem que hem d’es­tar agraïts i fe­liços per te­nir el pri­vi­le­gi de viu­re.

És una aven­tu­ra es­pec­ta­cu­lar i emo­cio­nant, en­vol­ta­da de mis­te­ris i sor­pre­ses. No és fà­cil su­pe­rar les di­fi­cul­tats que com­por­ta. Ai­xò no vol dir que el fu­tur vin­gui sol. Amb amor i per­se­ve­ra­nça tot és su­pe­ra­ble.

L’és­ser que ha creat l’uni­vers no és do­lent. A l’in­re­vés, l’ho­me és el que no sem­pre es­col­ta el sa­vi in­te­rior que li diu el que és co­rrec­te. L’es­pè­cie hu­ma­na no por­ta inexo­ra­ble­ment a l’au­to­des­truc­ció, si­nó a l’amor.

PE­RE BO­RRÀS BATLLORI

Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.