Es­ta­dís­ti­ques errò­nies

La Vanguardia - - OPINIÓN -

En qües­tió de men­ti­des, n’hi ha de tres ti­pus: les grans men­ti­des, les pe­ti­tes men­ti­des i les es­ta­dís­ti­ques. En aquests úl­tims dies hi ha una es­ta­dís­ti­ca que, de tant re­pe­tir-la, co­rre el risc de con­ver­tir-se en una gran men­ti­da i és aques­ta da­da que el 80% dels ca­ta­lans vo­lem vo­tar el re­fe­rèn­dum.

No ne­go que hi ha una ma­jo­ria a qui ens agra­da­ria sa­ber quin per­cen­tat­ge hi ha de ca­da op­ció, del sí i del no, pe­rò ni de bon tros és el 80%. I bai­xa­ria si com­ptés­sim els que vo­len vo­tar en el re­fe­rèn­dum de l’1 de oc­tu­bre. Vo­tar en un re­fe­rèn­dum acor­dat i amb ga­ran­ties no és el ma­teix que fer­ho en aquest, il·le­gal, re­but­jat a dins i a fo­ra de l’Es­tat, im­pul­sat per gent amb ac­ti­tuds ca­da cop més ra­di­cals, que ens ha por­tat a aques­ta si­tua­ció d’en­fron­ta­ment en què, si­guem sin­cers, nin­gú no es tro­ba cò­mo­de.

Jo en un re­fe­rèn­dum vo­ta­ria i vo­ta­ria no; pe­rò, en l’im­pro­ba­ble cas que n’hi ha­gi un l’1 d’oc­tu­bre,

no vo­ta­ré. De cap ma­ne­ra con­tri­bui­ré a do­nar con­sis­tèn­cia a un re­fe­rèn­dum en el qual es mo­bi­lit­za­ria el 100% del sí i els del no ho fa­rien en un per­cen­tat­ge molt in­fe­rior.

JO­SEP SANS HERNÁNDEZ

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.