La imat­ge del Go­vern

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Quan­ta gent va llui­tar per acon­se­guir el vot a Ca­ta­lun­ya i a l’Es­tat es­pan­yol? Mol­ta. I quan el vam te­nir crèiem que era la prin­ci­pal mos­tra de de­mo­crà­cia, que en les ur­nes te­níem la nos­tra lli­ber­tat de pen­sa­ment res­pec­ta­da.

En aquests mo­ments la po­si­ció del Go­vern d’Es­pan­ya de no dei­xar ex­pres­sar el po­ble de Ca­ta­lun­ya, tan si­gui els del sí com els del no, crec que per­ju­di­ca la se­va imat­ge, i en­ca­ra més veient com ac­tua, re­gis­trant pe­ti­tes im­prem­tes amb un des­ple­ga­ment de for­ces de la Guàr­dia Ci­vil que nin­gú no en­tén que si­gui per bus­car unes inofen­si­ves pa­pe­re­tes i unes ur­nes.

Tots sa­bem que, si el Go­vern vol­gués, din­tre la Cons­ti­tu­ció hi ha ma­ne­res d’au­to­rit­zar el dret de vo­tar. No sé com ho in­ter­pre­ten els go­verns eu­ro­peus, pe­rò jo crec que la imat­ge que do­na no és gai­re bo­na.

ROSA MA­RIA MAR­TO­RELL Subs­crip­to­ra Vi­la­fran­ca del Pe­ne­dès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.