LA FO­TO DEL LEC­TOR

La Vanguardia - - OPINIÓN -

“Ai­xò pas­sa al ca­rrer Fran­cesc Lay­ret de Ba­da­lo­na, un au­tèn­tic nyap ur­ba­nís­tic. S’aple­guen mol­tes lí­nies de trans­port, es fa una pla­ta­for­ma in­ne­ces­sà­ria i su­per­am­pla que im­pe­deix que pas­sin vehi­cles quan els au­to­bu­sos es­tan pa­rats”, se que­ja Jo­sep Vi­ves.

Los lec­to­res pue­den en­viar sus fo­to­gra­fías a car­tas@la­van­guar­dia.es. Es im­pres­cin­di­ble que va­yan fir­ma­das con nom­bre y ape­lli­dos y de­be cons­tar la di­rec­ción, el te­lé­fono y el DNI o el pa­sa­por­te. La Van­guar­dia se re­ser­va el de­re­cho de pu­bli­car aque­llas que con­si­de­re opor­tuno.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.