Car­ta a Al­bert Rivera

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Al­bert, acos­tu­mo a se­guir-te per veu­re què es­tàs fent, tal com tu ben dius, per la te­va te­rra, i per molt que m’hi fi­xi no sé veu­re gran co­sa. Per què no has fet res en aquests da­rrers anys per re­bai­xar la ten­sió que tant dius que di­vi­deix la te­va gent? Per què des­car­tes el dià­leg si tot­hom sap que par­lant la gent s’en­tén? Com es pot en­ten­dre que do­nis su­port gai­re­bé in­con­di­cio­nal a un par­tit po­lí­tic bel·li­ge­rant amb la te­va te­rra i a la ve­ga­da el més co­rrup­te d’Eu­ro­pa?

Si et sóc sin­cer, no t’he ima­gi­nat mai fent una de­fen­sa acè­rri­ma de la nos­tra te­rra, pe­rò tam­poc t’ima­gi­na­va de­ma­nant que a ca­sa te­va se li apli­qui l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció. De de­bò creus que l’apli­ca­ció del que in­sis­tent­ment de­ma­nes a Ra­joy se­rà po­si­ti­va per a Ca­ta­lun­ya?

Al­bert, sem­bla que ha­gis per­dut els teus orí­gens, que són els ma­tei­xos que els meus. Tot i ai­xí pen­so, a di­fe­rèn­cia d’al­tres, que la te­va ca­ta­la­ni­tat es­tà fo­ra de dub­te. Tant és ai­xí que crec que al­gun dia, allà a les Es­pan­yes, les te­ves as­pi­ra­cions po­lí­ti­ques es veu­ran es­tron­ca­des pre­ci­sa­ment per ser ca­ta­là. XA­VIER ARTISÓ I AGUADO Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.