Tres en un

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Veient l’ac­tua­ció de Ma­riano Ra­joy, Pe­dro Sán­chez i Al­bert Rivera en tot aquest as­sum­pte de la in­de­pen­dèn­cia, em fa la im­pres­sió que són tres en un, ja que es trac­ta de tres per­so­nes que pen­sen exac­ta­ment el ma­teix, que te­nen la ma­tei­xa ideo­lo­gia, que bus­quen el ma­teix per a Ca­ta­lun­ya. Els acon­se­llo que de ca­ra a les pro­pe­res elec­cions s’hi pre­sen­tin for­mant part d’un únic par­tit. Tots tres són el ma­teix! RA­MON FONT SERRA

Cas­sà de la Sel­va

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.