Me­dia­dors per ne­go­ciar

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Quan dues o més parts es tro­ben en con­flic­te, un me­dia­dor im­par­cial pot fer que les po­si­cions més allun­ya­des s’acos­tin. És clar que els im­pli­cats han d’ac­cep­tar aques­ta ma­ne­ra d’in­ten­tar so­lu­cio­nar un con­flic­te. Me­dia­ció en l’àm­bit fa­mi­liar, me­dia­ció quan em­pre­sa­ris i tre­ba­lla­dors s’en­ro­quen en les se­ves po­si­cions, le­gí­ti­mes, pe­rò molt allun­ya­des i en d’al­tres àm­bits.

Per què no aques­ta op­ció per so­lu­cio­nar el con­ten­ciós en­tre Es­pan­ya i Ca­ta­lun­ya? Pel que he vist fins ara, una de les parts no ac­cep­ta cap ti­pus de me­dia­ció i per les se­ves ac­tua­cions fins al dia d’avui no can­via­rà de pa­rer, tret que al­gu­na veu prou im­por­tant de la UE (le­gi­ti­ma­da per fer-ho) do­ni un cop de puny a la tau­la i obli­gui to­tes dues parts a as­seu­re’s i ne­go­ciar de bona fe.

Par­lant la gent s’en­tén. Si us plau, amb me­dia­ció o sen­se, els qui te­nen res­pon­sa­bi­li­tats po­lí­ti­ques, que par­lin i ne­go­ciïn fins arri­bar a una en­te­sa pel bé de tot­hom. Im­pos­si­ble? No. Di­fí­cil? Sí.

Si arri­ba aquest mo­ment de par­lar per so­lu­cio­nar el con­flic­te, fó­ra bo que els pi­rò­mans llen­gue­ruts que tots co­nei­xem por­tes­sin un bon mo­rrió.

M. ÀNGELS BA­TA­LLA Subs­crip­to­ra

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.