Som per­se­ve­rants

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Sem­pre que a Ca­ta­lun­ya es par­la d’in­de­pen­dèn­cia, els re­fe­rents són Es­cò­cia i el Que­bec.

En les da­rre­res elec­cions de l’As­sem­blea Na­cio­nal del Que­bec per es­co­llir el Par­la­ment Pro­vin­cial, el Par­tit Que­be­quès, in­de­pen­den­tis­ta, va acon­se­guir 9 es­cons so­bre un to­tal de 125, quan en les elec­cions an­te­riors del 2014 te­nien 30 es­cons. Una da­va­lla­da es­pec­ta­cu­lar. En les elec­cions del Reg­ne Unit, el Par­tit Na­cio­nal Es­co­cès (in­de­pen­den­tis­ta) va re­cap­tar 35 es­cons i n’ha per­dut 21, amb un per­cen­tat­ge to­tal de vots del 3%, un fra­càs per a les as­pi­ra­cions in­de­pen­den­tis­tes.

En­ca­ra que l’ho­rit­zó in­ter­na­cio­nal de l’in­de­pen­den­tis­me va de bai­xa, aquí som més per­se­ve­rants. Con­ti­nuem pen­sant en una se­pa­ra­ció d’Es­pan­ya amb un Go­vern in­com­pe­tent, amb di­vi­sions greus en­tre ERC i JxCat, amb uns Mos­sos d’Es­qua­dra des­con­tents i hu­mi­li­ats i, el que és més im­por­tant, sen­se una mas­sa so­cial àm­plia i con­tun­dent.

L’es­pe­ra­nça po­lí­ti­ca dei­xa de ser atrac­ti­va quan va acom­pan­ya­da de la im­pa­cièn­cia. I la im­pa­cièn­cia ens por­ta a l’error i la frus­tra­ció. I la frus­tra­ció apa­ga la llum de la in­tel·li­gèn­cia.

VI­CEN­TE GON­ZÁ­LEZ MOMPÓ Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.