El BNG y el PSOE ven fa­llos en el sis­te­ma de ba­su­ra de Ar­tei­xo

La Voz de Galicia (A Coruña) - A Coruña local - - ÁREA METROPOLITANA -

El PSOE ar­tei­xán di­ce que la nue­va ges­tión de re­co­gi­da de ba­su­ra «es­tá sen­do un desas­tre». La for­ma­ción ale­ga que los pro­ble­mas son nu­me­ro­sos de­bi­do a la fal­ta de pla­ni­fi­ca­ción que «fai que non se poi­dan ins­ta­lar illas nas zo­nas ru­rais e en moi­tas das ur­ba­nas». Los so­cia­lis­tas di­cen que la si­tua­ción ha­ce que «os pro­pios con­ce­llei­ros e os ase­so­res do Go­berno te­ñen que an­dar día a día me­ti­dos nos con­te­do­res». Des­de el BNG tam­bién la­men­tan «as gra­ves ei­vas do ser­vi­zo» que co­men­tan «xa de­nun­cia­ba­mos o 16 de ou­tu­bro, e to­do se­gue igual».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.