A ca­pi­tal da Ri­bei­ra Sa­cra

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - Concellos do xeodestino: ribeira sacra - FO­TOS CON­CE­LLO DE MON­FOR­TE, A. LÓPEZ, C. COR­TÉS

Un­ha am­pla ofer­ta hos­te­le­ira e co­mer­cial, moi­to pa­tri­mo­nio e al­ter­na­ti­vas de le­cer en con­tac­to coa na­tu­re­za. Mon­for­te ofre­ce to­do iso no seu cas­co his­tó­ri­co, con pa­ra­das obri­ga­das na to­rre da ho­me­na­xe que se er­gue no me­dio da ci­da­de so­bre o mon­te San Vicente e no im­po­ñen­te co­le­xio da Com­pa­ñía. Pe­ro sen saír da ci­da­de Mon­for­te ta­mén ten ao re­dor do río Ca­be ki­ló­me­tros de pa­seo e zo­nas ver­des. Sen es­que­cer a súa pro­pia zona de ri­bei­ra no ca­nón do Sil, e o mi­ra­dor do Du­que co­mo pun­to cen­tral.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.