Éxi­to de la se­ma­na gan­dei­ra de Ma­za­ri­cos.

Es­ta ini­cia­ti­va per­si­gue la pro­mo­ción y dig­ni­fi­ca­ción de las dis­tin­tas ac­ti­vi­da­des agro­ga­na­de­ras

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - Portada - XOSÉ RAMÓN AL­VI­TE

Más de 5.000 personas par­ti­ci­pa­ron de for­ma ac­ti­va en al­gu­na de las múl­ti­ples ac­ti­vi­da­des or­ga­ni­za­das en el mar­co de la Se­ma­na Ga­na­de­ra de Ma­za­ri­cos. Una ini­cia­ti­va or­ga­ni­za­da de for­ma con­jun­ta por el con­sis­to­rio lo­cal, la aso­cia­ción Ga­na­de­ros de Ma­za­ri­cos, Afri­cor-Coruña y la en­ti­dad cul­tu­ral Eu­son Ma­za­ri­cos y que per­si­gue, ade­más de la for­ma­ción de los pro­fe­sio­na­les del cam­po, la pro­mo­ción y dig­ni­fi­ca­ción de la ac­ti­vi­dad agro­ga­na­de­ra. As­pec­to es­te úl­ti­mo que cen­tró bue­na par­te del pro­gra­ma de ac­tos que se lle­vó a ca­bo en­tre el 27 de no­viem­bre y el 3 de di­ciem­bre y que in­clu­yó des­de vi­si­tas de es­co­la­res a ex­plo­ta­cio­nes le­che­ras has­ta con­cur­sos de fo­to­gra­fía, re­la­to cor­to o pos­tres lác­teos, pa­san­do por cur­sos de co­ci­na o di­fe­ren­tes ac­ti­vi­da­des lú­di­cas para ni­ños. «Re­sul­ta im­pres­cin­di­ble tra­ba­llar na dig­ni­fi­ca­ción da pro­fe­sión de gan­dei­ro por to­do o que eso re­pre­sen­ta para a economía do no­so Con­ce­llo e, por ex­ten­sión, do res­to de Ga­li­cia. A so­cie­da­de ten que sa­ber que, sen gan­de­ría, re­sul­ta im­po­si­ble man­ter un me­dio ru­ral vi­vo e coida­do», apun­ta Ós- car Blan­co, pre­si­den­te de Gan­dei­ros de Ma­za­ri­cos, la prin­ci­pal en­ti­dad pro­fe­sio­nal de ám­bi­to mu­ni­ci­pal crea­da has­ta el mo­men­to en Ga­li­cia.

Es­te pro­fe­sio­nal tam­bién ape­la al or­gu­llo del pro­pio co­lec­ti­vo para afron­tar el fu­tu­ro con ma­yor op­ti­mis­mo. «Te­mos que sen­tir­nos or­gu­llo­sos do que so­mos e do que fa­ce­mos. Ti­ve­mos que su­pe­rar múl­ti­ples ad­ver­si­da­des pe­ro ago­ra es­ta­mos tan pre­pa­ra­dos para o fu­tu­ro co­mo cal­que­ra ou­tro gan­dei­ro de Eu­ro­pa. Po­de­mos pre­su­mir do tra­ba­llo fei­to nes­tes úl­ti­mos anos». Afir­ma­ción que que­dó de ma­ni­fies­to en la ca­li­dad del ga­na­do que par­ti­ci­pó en la un­dé­ci­ma edi­ción de la subasta fri­so­na que se lle­vo a ca­bo en la lo­ca­li­dad y al­can­zó un vo­lu­men to­tal de ven­tas de 60.000 eu­ros. En ella par­ti­ci­pa­ron 25 ani­ma­les lle­ga­dos des­de al­gu­nas de las me­jo­res ex­plo­ta­cio­nes le­che­ras de la pro­vin­cia que lo­gra­ron pre­cios que os­ci­la­ron en­tre los 1.900 y los 3.650 eu­ros que una ga­na­de­ría de Fra­des pa­gó por Bee­mer Me­ga­bim­ba, una fan­tás­ti­ca res pro­ce­den­te de la gran­ja A Campa del mu­ni­ci­pio de Cur­tis.

Es­tas pu­jas, tal y co­mo re­co­no­ce José Mo­rei­ra Par­di­ñas, director téc­ni­co de Afri­cor-Coruña, sir­ven para evi­den­ciar el fan­tás­ti­co tra­ba­jo desa­rro­lla­do por los ga­na­de­ros ga­lle­gos en la me­jo­ra ge­né­ti­ca de la ra­za fri­so­na. «Ata hai uns anos traia­mos ani­máis de Ale­ma­nia, Ho­lan­da ou Fran­cia para me­llo­rar a no­sa ca­ba­na gan­de­ria. Ago­ra son eles os que com­pran se­me ga­le­go —Xe­né­ti­ca Fon­tao, par­ti­ci­pa­da por la Xun­ta, tie­ne al­guno de los me­jo­res se­men­ta­les de Eu­ro­pa— por­que, en can­to á ca­li­da­de do gan­do fri­són, es­ta­mos ao ni­vel dos me­llo­res». Para al­can­zar es­te ni­vel de ex­ce­len­cia, la for­ma­ción con­ti­nua re­sul­ta un fac­tor de­ter­mi­nan­te por el que tam­bién apues­tan los pro­mo­to­res del even­to ma­za­ri­cano. De he­cho, se lle­vó a ca­bo una jor­na­da téc­ni­ca en la que par­ti­ci­pa­ron más de 200 pro­fe­sio­na­les lle­ga­dos de las prin­ci­pa­les co­mar­cas le­che­ras de Ga­li­cia y en la que se ha­bló de di­fe­ren­tes as­pec­tos en los que las ex­plo­ta­cio­nes de­ben in­ci­dir para me­jo­rar su efi­cien­cia.

«Sen gan­de­ría, é im­po­si­ble un me­dio ru­ral vi­vo e coida­do»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.