PA­TRI­MO­NIO NA­TU­RAL

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - Patrimonio Natural -

A ocu­pa­ción do te­rri­to­rio des­de sécu­los. Des­de tempos re­mo­tos os ha­bi­tan­tes dos con­ce­llos de Na­via de Suar­na, Cer­van­tes e Be­ce­rreá ocu­pa­ron es­te te­rri­to­rio (53.664 hec­tá­reas de Re­ser­va da Bios­fe­ra de­cla­ra­da po­la Unes­co o 27 de ou­tu­bro do 2006 e xes­tio­na­da po­la Depu­tación de Lu­go) pa­ra o de­sen­vol­ve­men­to de di­ver­sas ac­ti­vi­da­des nas máis de 250 en­ti­da­des de po­boa­ción. A fu­sión do ho­me e dos ani­mais coa na­tu­re­za foi un­ha das ico­nas de iden­ti­da­de du­ran­te sécu­los, o que ser­viu pa­ra a súa con­ser­va­ción. A Re­ser­va da Bios­fe­ra é un­ha opor­tu­ni­da­de pa­ra o fu­tu­ro, un­ha so­lu­ción pa­ra in­ten­tar fi­xar po­boa­ción nun es­pa­zo in­cluí­do na Re­de Na­tu­ra 2000.

FO­TO ÓS­CAR CELA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.