Subida ao Por­to de An­ca­res por Mu­rias.

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - Patrimonio Natural - FO­TO MA­NUEL

A be­le­za e a du­re­za dos An­ca­res Lu­cen­ses pó­de­se ver nes­ta ima­xe cer­ca de Mu­rias de Rao (Na­via de Suar­na), por on­de se po­de su­bir ca­ra a ci­ma do Por­to de An­ca­res (1.669 me­tros de al­ti­tu­de). Es­ta ci­ma foi «des­cu­ber­ta» hai anos por afec­cio­na­dos ao ciclismo e fi­nal­men­te aca­bou sen­do usa­da pa­ra eta­pas de La Vuel­ta a Es­pa­ña. Por on­de du­ran­te sécu­los su­biron e bai­xa­ron pas­to­res co seu gan­do (aín­da ho­xe sé­gue­se a fa­cer) ho­xe ábra­se un­ha opor­tu­ni­da­de de tu­ris­mo eco­ló­xi­co e de­por­ti­vo. Cen­tos de ci­clo­tu­ris­tas e mes­mo pro­fe­sio­nais do ciclismo aco­den con fre­cuen­cia a es­te por­to pa­ra es­ca­la mon­ta­ña e, de pa­so, dor­men e con­su­men nos ne­go­cios da Re­ser­va da Bios­fe­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.