Cum­prin­do ex­pec­ta­ti­vas

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - La Cita - SA­LUS­TIANO MA­TO REITOR DA UNI­VER­SI­DA­DE DE VIGO

AEs­co­la de En­xe­ña­ría In­dus­trial da Uni­ver­si­da­de de Vigo aco­lle do 12 ao 16 de mar­zo as VII Xor­na­das de Au­to­ma­ti­za­ción In­dus­trial ( JAI 2018). Or­ga­ni­za­das po­lo pro­fe­sor Ig­na­cio Ar­mes­to des­de a súa pri­mei­ra edi­ción, hai xa ca­tor­ce anos, vol­ve­mos á súa ori­xe coa im­pli­ca­ción ab­so­lu­ta da es­co­la, a aper­tu­ra a pro­fe­sio­nais e a asis­ten­cia da co­mu­ni­da­de uni­ver­si­ta­ria. A tra­vés do ei­xe co­la­bo­ra­ción uni­ver­si­da­de-em­pre­sa-go­berno, xe­rou­se nes­tes anos un im­por­tan­te cam­po de tra­ba­llo coas in­dus­trias do sec­tor que es­per­tou in­que­dan­zas por par­te de mul­ti­na­cio­nais. Con es­tas asi­ná­ron­se im­por­tan­tes con­ve­nios cos ca­les, por exem­plo, se do­tou de ma­te­rial di­dác­ti­co de úl­ti­ma tec­no­lo­xía a di­ver­sas au­las do­cen­tes da Es­co­la de En­xe­ña­ría In­dus­trial. A día de ho­xe, as JAI 2018 con­tan con máis de 700 vi­si­tan­tes pro­fe­sio­nais re­xis­tra­dos e con 500 es­tu­dan­tes que asis­ti­rán ás 38 ho­ras de con­fe­ren­cias e vi­si­ta­rán a gran no­vi­da­de des­ta edi­ción: o Show­room In­dus­tria 4.0. Aquí as prin­ci­pais em­pre­sas do sec­tor po­de- rán pre­sen­tar as úl­ti­mas tec­no­lo­xías en au­to­ma­ti­za­ción e en ro­bó­ti­ca in­dus­trial, nun­ha am­pla mos­tra que se­gu­ro re­sul­ta­rá vi­ral e sor­pren­den­te. Na pre­sen­te edi­ción das xor­na­das, tan­to fa­bri­can­tes co­ma dis­tri­bui­do­res im­pli­cá­ron­se es­pe­cial­men­te pa­ra ache­gar­lles ás per­soas asis­ten­tes a súa tec­no­lo­xía pun­ta en máis de trin­ta postos, o que si­tua­rá a ci­da­de de Vigo no ma­pa dos gran­des even­tos do sec­tor, despois de se­des co­mo Bar­ce­lo­na, Ma­drid e Bil­bao, ten­do sem­pre en con­ta que as JAI xur­di­ron dun pro­xec­to na­ci­do por e pa­ra o alum­na­do da es­co­la. Na xor­na­da inau­gu­ral pre­sen­ta­ran­se ca­sos de éxi­to en sec­to­res tan re­le­van­tes e de tan­ta in­ci­den­cia en Ga­li­cia co­mo a au­to­mo­ción (Gru­po PSA), a in­dus­tria de pro­ce­so (Rep­sol) e o na­val (Na­van­tia). O com­ple­to pro­gra­ma de con­fe­ren­cias cum­pri­rá, sen dú­bi­da, as ex­pec­ta­ti­vas de to­das as per­soas asis­ten­tes. E pa­ra as que non poi­dan acu­dir de for­ma pre­sen­cial, as JAI 2018 re­trans mi­ti­ran­se en di­rec­to, co­mo vén oco­rren­do des­de a pri­mei­ra edi­ción, po­la can­le 1 da UVi­go-TV e, pos­te­rior­men­te, á car­ta co ob­xec­ti­vo de lo­grar un­ha co­ber­tu­ra to­tal das xor­na­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.