Tec­no­lo­gía en edu­ca­ción: las ta­ble­tas se co­men a los li­bros

Des­de la Con­fe­de­ra­ción de An­pas co­ru­ñe­sa con­si­de­ran que «dé­be­se re­gu­lar a súa im­plan­ta­ción»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - News - CATERINA DEVESA

An­tes de ex­pli­car­nos los ob­je­ti­vos que per­si­guen des­de la Con­fe­de­ra­ción de An­pas de Cen­tros Pú­bli­cos de la pro­vin­cia de A Co­ru­ña, Do­lo­res Blan­co San­gui­ñe­do, su pre­si­den­ta, acla­ra: «O pri­mei­ro é des­fa­cer to­da a Lom­ce, non só a re­va­li­da», afir­ma. En es­te sen­ti­do cree que «iso é fun­da­men­tal pa­ra lo­go me­llo­rar to­do o de­mais». En ese to­do lo de­más es­tán in­clui­das mul­ti­tud de áreas: «Den­de A Co­ru­ña se­gui­mos as li­ñas xe­rais da con­fe­de­ra­ción au­to­nó­mi­ca, e con­ti­nua­mos tra­ba­llan­do na pro­mo­ción de co­me­do­res nos ins­ti­tu­tos, na im­plan­ta­ción da tec­no­lo­xía nas au­las, nas me­llo­ras das ins­ta­la­cións dos cen­tros e ta­mén no ca­tá­lo­go de ac­ti­vi­da­des ex­tra­es­co­la- res», des­ta­ca Do­lo­res. Den­tro de ese am­plio aba­ni­co de ac­tua­cio­nes, so­bre­sa­le el cre­cien­te uso de tec­no­lo­gía en los cen­tros, en don­de las ta­ble­tas ya han lle­ga­do con la in­ten­ción de sus­ti­tuir a los li­bros. «Es­ta­mos de acor­do en que se subs­ti­túan os li­bros, pe­ro dé­be­se re­gu­lar a súa im­plan­ta­ción den­de a Con­se­lle­ría pa­ra que se­xa de for­ma igua­li­ta­ria en to­dos os cen­tros, e non que­de ex­cluí­do o ru­ral», ma­ti­za Do­lo­res. Ade­más, cree que «de­ben ser os cen­tros os que se res­pon­sa­bi­li­cen lo­go do ma­te­rial. Nal­gúns ins­ti­tu­tos pe­día­se­lle ós pais que asi­na­ran un do­cu­men­to con­for­me lo­go se fa­cían car­go de car­gar a ta­ble­ta na ca­sa». Una me­di­da que, creen, «vol­ve po­ñer a res­pon­sa­bi­li­da­de e o fo­co so­bre os pais», ma­ti­za. Ade­más, des­de Con­fa­pa des­ta­can que par­te de su ac­tua­ción, co­mo los co­me­do­res o las ac­ti­vi­da­des ex­tra­es­co­la­res: «Van di­ri­xi­das á con­ci­lia­ción la­bo­ral que coa xor­na­da úni­ca é dí­fi­cil».

M. MORALEJO

Va­rios ins­ti­tu­tos han prohi­bi­do el uso de mó­vi­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.