CÓ­MO AC­TUAR

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - News -

En Con­fa­pa rea­li­zan ta­lle­res pa­ra orien­tar a los pa­dres so­bre có­mo ac­tuar an­te un ca­so de aco­so. «En oca­sións os pais non sa­ben que fa­cer, e ás ve­ces con­fún­den­se ou­tras si­tua­cións con aco­so», acla­ra la pre­si­den­ta, que ma­ti­za: «Hai un­ha hi­per­sen­si­bi­li­za­ción».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.