«Xi­gan­tes» da a co­ñe­cer Exponav

A Depu­tación le­vou a ex­po­si­ción aos con­ce­llos pa­ra dar a co­ñe­cer a im­por­tan­cia do mu­seo

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - Deputación Da Coruña -

Va­rios con­ce­llos da pro­vin­cia con­ta­ron coa mos­tra «Xi­gan­tes» de Exponav gra­zas ao apoio da Depu­tación da Co­ru­ña, que sa­cou a li­ci­ta­ción, por un im­por­te má­xi­mo de 24.793,39 eu­ros, os tra­ba­llos de coor­di­na­ción, trans­por­te e mon­ta­xe des­ta ex­po­si­ción, de­di­ca­da aos gran­des fi­tos da cons­tru­ción na­val rea­li­za­dos na an­ti­ga As­tano en­tre os anos 1964 e 1982.

Es­ta iti­ne­ran­cia ten co­ma ob­xec­to «dar a co­ñe­cer en to­da a pro­vin­cia a im­por­tan­cia que ten o Mu­seo da Cons­tru­ción Na­val de Fe­rrol, a prin­ci­pal re­fe­ren­cia no seu ám­bi­to a ni­vel na­cio­nal, así co­mo re­cu­pe­rar a his­to­ria dos anos dou­ra­dos dos es­ta­lei­ros na co­mar­ca de Fe­rrol», se­gun­do afir­mou o pre­si­den­te do or­ga­nis­mo pro­vin­cial, Va­len­tín Gon­zá­lez For­mo­so. Nes­tes «anos dou­ra­dos» un to­tal de 38 bu­ques de gran­des di­men­sións, moi­tos de­les des­ti­na­dos ás gran­des com­pa­ñías pe­tro­lei­ras, cons­truí­ron­se nas gra­das do es­ta­lei­ro fe­nés, dan­do em­pre­go a máis de 6.000 per­soas e si­tuan­do á co­mar­ca fe­rro­lá co­mo a prin­ci­pal re­fe­ren­cia da cons­tru­ción na­val de España.

A tra­vés de do­cu­men­tos e fo­to­gra­fías da épo­ca, pa­neis ex­pli­ca­ti­vos, pe­zas de ma­te­rial au­dio­vi­sual e ma­que­tas dal­gúns des­tes «xi­gan­tes do mar», a Depu­tación da Co­ru­ña, mem­bro do pa­droa­do de Exponav, di­vul­gou a his­to­ria da cons­tru­ción na­val na co­mar­ca e a im­por­tan­cia dos fon­dos his­tó­ri­cos do mu­seo fe­rro­lá en to­do o te­rri­to­rio pro­vin­cial. Da­das as gran­des di­men­sións da mos­tra ori­xi­nal, que se ex­hi­be no sa­lón Car­los III do edi­fi­cio de He­rre­rías, dis­pú­xo­se un mí­ni­mo de pa­neis que se ex­hi­bi­ron en to­dos os con­ce­llos e ou­tros pa­neis com­ple­men­ta­rios, que se ha­bi­li­ta­ron na­que­les re­cin­tos que con­ta­ban con maior es­pa­zo ex­po­si­ti­vo. Ta­mén se mos­tra­ron un mí­ni­mo de dúas ma­que­tas dos bu­ques e dous ví­deos que ex­pli­ca­ron po­lo miú­do os pro­ce­sos da súa cons­tru­ción. Es­ta iti­ne­ran­cia po­los con­ce­llos das di­fe­ren­tes co­mar­cas da pro­vin­cia per­mi­tiu ao pú­bli­co co­ru­ñés co­ñe­cer en pro­fun­di­da­de os pro­ce­sos de cons­tru­ción de bu­ques que for­man par­te da his­to­ria na­val fe­rro­lá co­mo o Al An­da­lus, os Te­xa­co Spain, Lon­don e South America, o Arteaga, o Cart­ha­go­no­va, o Monica Ma­ría, ou o Ocean Park.

Con­ve­nio

O pre­si­den­te da Depu­tación da Co­ru­ña, Va­len­tín Gon­zá­lez For­mo­so, e o al­mi­ran­te xe­fe do Ar- se­nal Mi­li­tar de Fe­rrol, An­to­nio Due­lo Me­nor, asi­na­ron o pa­sa­do xu­llo un con­ve­nio de co­la­bo­ra­ción me­dian­te o cal a ins­ti­tu­ción pro­vin­cial fi­nan­cia os gas­tos de­ri­va­dos do fun­cio­na­men­to do Mu­seo da Cons­tru­ción Na­val Exponav.

Nes­te en­con­tro, abor­da­ron te­mas co­ma os pro­xec­tos de fu­tu­ro da Fun­da­ción Exponav e as po­si­bles co­la­bo­ra­cións en­tre am­bas as dúas ins­ti­tu­cións. Gon­zá­lez For­mo­so des­ta­cou que «foi un pri­mei­ro en­con­tro moi cons­tru­ti­vo en­tre dúas ins­ti­tu­cións que man­te­ñen un­ha lon­ga tra­xec­to­ria de co­la­bo­ra­ción des­de hai dé­ca­das». O pre­si­den­te pro­vin­cial ra­ti­fi­cou que a Depu­tación «pon­se a dis­po­si­ción da Fun­da­ción pa­ra o Fo­men­to do Co­ñe­ce­men­to da Cons­tru­ción Na­val», que de­fi­niu co­ma «un gran ins­tru­men­to de po­ten­cia­ción eco­nó­mi­ca e tu­rís­ti­ca pa­ra a cidade e a co­mar­ca de Fe­rrol».

Así mes­mo, a Depu­tación co­la­bo­ra no fi­nan­cia­men­to de bol­sas e axu­das ao es­tu­do, os ser­vi­zos de aten­ción aos vi­si­tan­tes do Mu­seo da Cons­tru­ción Na­val, o man­te­men­to das ins­ta­la­cións e a am­plia­ción e re­mo­de­la­ción de ma­te­rial ex­po­si­ti­vo, ade­mais dou­tros gas­tos de­ri­va­dos do fun­cio­na­men­to da Fun­da­ción.

Cu­ber­ta

Un­ha das ache­gas da Depu­tación per­mi­tiu des­ti­nar 200.000 eu­ros pa­ra a reha­bi­li­ta­ción da cu­ber­ta do his­tó­ri­co edi­fi­cio de He­rre­rías, ao que se do­tou de te­lla ce­rá­mi­ca. Ta­mén se subs­ti­tuí­ron os ve­llos lu­cer­na­rios cen­trais por ou­tros no­vos de alu­mi­nio la­ca­do e vi­dros do­bres e re­pa­rá­ron­se as 49 xa­ne­las ti­po ve­lux coas que con­ta a par­te su­pe­rior do in­mo­ble, to­do is­to co ob­xec­to de evi­tar as fil­tra­cións de au­ga no edi­fi­cio, que da­ta do

sécu­lo XVIII. Gon­zá­lez For­mo­so des­ta­cou «o com­pro­mi­so da Depu­tación con Fe­rrol, co seu po­ten­cial e coa súa his­to­ria, que afun­de as súas raí­ces na cons­tru­ción na­val» e ga­bou a la­bor do pa­droa­do da Fun­da­ción, «moi im­pli­ca­do en fa­cer de Exponav un ele­men­to máis di­ná­mi­co». O pre­si­den­te pro­vin­cial ma­ni­fes­tou ade­mais que a Depu­tación «axu­da­rá a real­zar du­ran­te es­ta le­xis­la­tu­ra ou­tros va­lo­res do pa­tri­mo­nio his­tó­ri­co e mi­li­tar» da cidade na­val, co­mo o cas­te­lo de San Fe­li­pe, «úni­co no mun­do e tar­xe­ta de pre­sen­ta­ción da ría».

FO­TO DIPU­TACIÓN

Na fo­to, un­ha das sa­las da co­lec­ción de Exponav

FO­TO DIPU­TACIÓN

Gon­zá­lez For­mo­so e Due­lo Me­nor du­ran­te a fir­ma do con­ve­nio

FO­TO DIPU­TACIÓN

O pre­si­den­te e o al­mi­ran­te du­ran­te o per­co­rri­do por Exponav

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.