Ria­mos co­mo ga­le­gos

Dos de los me­jo­res hu­mo­ris­tas ga­lle­gos se unen por pri­me­ra vez en el es­ce­na­rio con «So­mos Cri­mi­nais». El pú­bli­co desea ver­los jun­tos: han ago­ta­do ca­si to­das las en­tra­das

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - PORTADA - TEX­TO: MI­LA MÉN­DEZ

Quién tu­vo la idea? «Pro­pú­xeno eu», di­ce Carlos Blan­co (Vi­la­gar­cía de Arou­sa, 1959). «Que dis! Se cho di­xen pri­mei­ro», re­pli­ca Xo­sé A. Tou­ri­ñán (Cu­lle­re­do, 1980). Lo cier­to es que fue al­go es­pon­tá­neo. Y mu­tuo. Am­bos coin­ci­die­ron en el ro­da­je de Fa­ri­ña y, de tan me­ti­dos que es­ta­ban en el pa­pel de vi­lla­nos, la bom­bi­lla se en­cen­dió: dra­ma­ti­zar, con el hi­lo con­duc­tor del hu­mor, la his­to­ria más vio­len­ta de Ga­li­cia por­que, co­mo lle­va por nom­bre su es­pec­tácu­lo, So­mos Cri­mi­nais. «Asu­má­mo­lo. So­mos par­te dun­ha cul­tu­ra on­de den­de ca­ti­vos vi­mos co­mo se ma­tou ao por­co na ca­sa. Be­rros, san­gue, vís­ce­ras, chou­ri­sos. Era un­ha fes­ta!», ex­cla­ma Carlos Blan­co. A su la­do, Tou­ri­ñán aña­de entre ri­sas: «A quen non lle fal­ta un fa­mi­liar por cul­pa de mo­ver un mar­co?».

ADN HO­MI­CI­DA

Las pá­gi­nas de no­ti­cias ins­pi­ran el tex­to ori­gi­nal de Xo­sé Prie­to en el que es­tán in­mer­sos. ¿Por qué pa­re­ce que so­lo se fi­jan en Ga­li­cia por los sucesos? «Igual é esa a idea que in­tere­sa dar fó­ra», es­cu­rre Carlos. Son días de en­sa­yos, bo­rro­nes y tam­bién apor­ta­cio­nes. Aun­que el hu­mor ne­gro pue­da ali­ge­rar his­to­rias, tra­tan ca­da he­cho «con pés de la». Has­ta en los desen­la­ces más os­cu­ros hay hue­co pa­ra las to­na­li­da­des gri­ses. «Os hu­ma­nos so­mos quen de fa­ser o dano máis miú­do —re­fle­xio­na con su in­ter­mi­ten­te y ge­nuino se­seo el mo­no­lo­guis­ta—, pe­ro ta­mén o Ho­lo­caus­to». En Ga­li­cia, en reali­dad, nun­ca se lle­gó a tal pun­to. «O no­so cri­me é dis­tin­to por­que as cir­cuns­tan­cias son di­fe­ren­tes».

¿Hay una ma­yor ten­den­cia a de­lin­quir aquí? ¿Por qué eli­gie­ron ese tí­tu­lo pa­ra la re­pre­sen­ta­ción? El ani­mal te­le­vi­si­vo que lle­va den­tro Tou­ri­ñán pi­de turno de pa­la­bra: «De ón­de nos vén esa an­sia por ser cri­mi­nais cul­tu­ral­men­te? Bo­tá­mos­lle sul­fa­to aos ca­ra­cois nos ollos! So­mos cri­mi­nais co­mo grupo, co­ma co­lec­ti­vi­da­de. Pe­ro non creo que o se­xa­mos aquí máis ca nou­tras par­tes. Só que te­mos un­has ca­rac­te­rís­ti­cas es­pe­ciais». El ac­tor arou­sano con­ti­núa con la enu­me­ra­ción: «E in­sen­dia­mos os no­sos montes».

SO­MOS CRI­MI­NAIS

«Vai no no­so ADN, so­mos fi­llos de ca­za­do­res-re­co­lec­to­res. O ego afec­ta­do po­de ser moi pe­ri­go­so. Vé­mo­lo can­do imos no co­che. Pa­re­ce que nos en­vol­ve un­ha cáp­su­la, igual ca nas re­des so­ciais. Can­to odio e vio­len­cia hai en Twit­ter. Con­du­cin­do fan­che un mal xes­to e ti tes ga­nas de ma­tar, pe­ro ade­mais cruel­men­te, es­tá en nós. A edu­ca­ción e a cul­tu­ra fan que te re­pri­mas, que non ma­tes a todo aquel que non fai un ce­da ao pa­so. A mal­da­de vén en­ga­di­da, por na­tu­re­za».

A su la­do, Tou­ri­ñán, la sem­pi­ter­na can­ta­rei­ra de Ar­de­bu­llo, asien­te, aun- que an­te­po­ne un ma­tiz: «É cer­to. Po­de­ría ha­ber un cri­me en ca­da se­má­fo­ro, pe­ro eu creo que to­dos so­mos un pou­co de todo. Hai­nos máis e me­nos ma­los, bos ou im­bé­ci­les». Blan­co nie­ga con la ca­be­za: «El aín­da ten fe na ra­za hu­ma­na. É máis no­vo».

HU­MOR CON MEN­SA­JE

Su ofi­cio no es el de re­mo­ver con­cien­cias, «non que­re­mos apre­tar ao pú­bli­co ne­se sen­ti­do». El hu­mor no debe ir «ó fon­do». Tam­po­co puede es­ca­par de la reali­dad. «Creo que ten que ver moi­to coa au­to­es­ti­ma. Se te que­res e que­res o que tes, cói­da­lo. E co­mo país, se ca­dra, non te­mos un­ha au­to­es­ti­ma al­ta», des­li­za co­mo quien lan­za un pu­ñal el ca­ris­má­ti­co La­dis­lao Cou­to de Ma­reas Vi­vas. «Hai que preo­cu­par­se, pe­ro ta­mén ocu­par­se».

«Es­ta­mos pa­ra en­tre­ter, pa­ra que se es­que­zan da vi­da du­ran­te un­ha ho­ra e vin­te. O Ser­gas de­be­ría re­cei­tar mo­nó­lo­gos. A ri­sa po­de ser máis cu­ra­ti­va que cal­que­ra an­ti­bió­ti­co. Se al­guén que­re pen­sar, re­fle­xio­nar en co­mo so­mos, é ou­tra cou­sa», pre­vie­ne el de Cu­lle­re­do. ¿Qué es lo más ne­gro que po­dría pa­sar? «Po­der ma­tar a al­guén da ri­sa!... ata se­ría bo­ni­to», re­tran­quea.

CO­MO SPI­DER­MAN

Mu­chos se­gu­ro que se pre­gun­tan qué ha­ce un hu­mo­ris­ta cuan­do es­tá fal­to de hu­mor. «Su­po­ño que o mes­mo lle pa­sa­rá a un mar­mo­lis­ta, que non que­re car­gar coa pe­dra», ra­zo­na Carlos. «O run­rún da xen­te que che che­ga ao ca­me­rino fai que co­me­ce a fun­cio­nar a adrenalina e que poi­das aca­bar ten­do a me­llor fun­ción. Os días de bai­xón a ve­ces son os me­llo­res», ad­mi­te.

A Tou­ri­ñán le vie­ne a la men­te su abue­lo. El que fue su ma­yor fan. «Ac­tuar ten al­go me­di­ci­nal pa­ra nós ta­mén. Mó­rre­che un­ha per­soa que que­res e tes que su­bir aí igual. Fa­ce­lo hai un­has se­ma­nas foi a me­llor ho­me­na­xe a meu avó. Es­ta­ba moi or­gu­llo­so do que eu fa­cía. Can­do me sen­tía cul­pa­ble por non es­tar con el era o pri­mei­ro que me di­cía: “Ti dá­lle, xa des­can­sa­rás can­do mo­rras”». Carlos le ad­vier­te: «Esa é ta­mén un­ha fra­se de Fass­bin­der [di­rec­tor de cine ale­mán]». Tou­ri­ñán des­con­fía: «Po­de, pe­ro non creo que meu avó lla es­coi­ta­se a el».

Re­ga­lar ri­sas re­con­for­ta. «Te­mos

a sor­te de tra­ba­llar na co­me­dia. Non todo o mun­do po­de. É co­ma un sú­per po­der. Co­mo can­do lle pi­cou a ara­ña a Spi­der­man. Debe de ser al­go pa­re­ci­do». E a vós quén vos pi­cou? «Non con­tes­tes por fa­vor!», se mi­ran. «Creo que Xo­sé ten un don pa­ra is­to. E eu ta­mén. Lem­bro a pri­mei­ra ves que fi­xen rir cun chis­te. Ti­ña co­mo cin­co anos e era un­ha ga­la de Na­dal na parroquia. Esa sen­sa­ción can­do vin que rían... qui­xen fa­ce­lo de no­vo. Si que en­gan­cha».

ES­TRE­NAN SO­CIE­DAD

Epi­so­dios reales y fic­cio­na­dos. Cos­tum­bris­tas y mi­ni­fun­dis­tas. To­dos con un es­ti­lo «de seu». «Un país é co­mo é e ma­ta co­mo ma­ta», di­ce Blan­co. «Nós non fo­mos a Viet­nam. So­mos máis de sa­cho. Mes­mo che­ga­mos a ser un­ha po­ten­cia im­por­tan­do cer­tos ma­te­riais po­la cos­ta», aña­de mor­daz su so­cio.

Las re­la­cio­nes son una ecua­ción ba­sa­da en la en­tre­ga y la con­ce­sión. En lo que res­pec­ta a las reunio­nes pa­ra ul­ti­mar el guion, el de las Rías Bai­xas va per­dien­do. Por aho­ra. A Co­ru­ña es su pun­to de en­cuen­tro y don­de nos re­ci­ben en una pau­sa de los en­sa­yos. Que­dan dos meses por de­lan­te an­tes de la pues­ta de lar­go. Aquí el arou­sano se hi­zo con la su­ya. El es­treno es el pró­xi­mo 30 de mar­zo en A Illa.

¿Ha­brá quí­mi­ca en el es­ce­na­rio? De mo­men­to, lo que se puede ase­gu­rar es que hay ga­nas de ver­los. Lle­van 11.000 en­tra­das ven­di­das. Pa­ra la ma­yo­ría de las fun­cio­nes ya no que­dan asien­tos li­bres. En A Co­ru­ña ne­go­cian un quin­to pa­se tras col­gar el car­tel de com­ple­to en cua­tro. Lleno ab­so­lu­to tam­bién en Lu­go y en Santiago, don­de han am­plia­do sesiones. Vi­go, Pon­te­ve­dra, Vi­la­gar­cía, Fe­rrol y con­ce­llos co­mo Vi­lal­ba, Cangas o Viveiro se­rán otras de las pa­ra­das de la gi­ra. Al me­nos has­ta ju­nio no ha­brá di­vor­cio de la pa­re­ja.

RE­LA­TOS SAL­VA­JES

Di­cen que to­dos po­de­mos ser «cri­mi­nais», tam­bién en el sig­ni­fi­ca­do ama­ble del ad­je­ti­vo. ¿Sin­tie­ron ellos la ten­ta­ción? «Nun ca­pí­tu­lo de Ma­reas ti­rei­me ca­tro ve­ses ao mar de La­xe en pleno in­verno por­que un ti­po be­rra­ba: “Tar­zán!”. Es­tro­peou­me o plano tres ve­ses. Aí si que qui­xen ma­tar». ¿Don­de le cues­ta más a un có­mi­co ha­cer reír? «Nun ta­na­to­rio!», suel­ta Tou­ri­ñán. «No cam­po da fes­ta!», cla­ma Carlos. «Nas zo­nas de cos­ta son máis aber­tos. No in­te­rior é bru­tal co­mo che aplau­den», apun­ta el más jo­ven del dúo. An­tes de ter­mi­nar, vie­ne la gran con­fi­den­cia: «O no­so ob­xec­ti­vo nes­te es­pec­tácu­lo é que che­gue un­ha am­bu­lan­cia ao teatro a re­co­ller a al­guén. Que non mo­rra, non, que le­ve un sus­to». «Si! Que aca­be no Juan Ca­na­le­jo», cer­ti­fi­ca el arou­sano. «Ago­ra é o Chuac», co­rri­ge Xo­sé. Pre­pá­ren­se pa­ra lo me­jor.

MARCOS MÍGUEZ

TOU­RI­ÑÁN

CREO QUE TE­MOS UN DON, CO­MA SPI­DER­MAN. MEU AVÓ ES­TA­BA MOI OR­GU­LLO­SO. ERA O PRI­MEI­RO QUE ME DI­CÍA: «TI DÁ­LLE, XA PARARÁS CAN­DO MO­RRAS»

CARLOS BLAN­CO

MARCOS MÍGUEZ

PA­RA UN CA­PÍ­TU­LO DE «MA­REAS VI­VAS», TI­REI­ME CA­TRO VE­SES AO MAR POR­QUE UN ME BE­RRA­BA: «TAR­ZÁN!». AÍ SI QUE QUI­XEN MA­TAR...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.