Mu­lle­res in­tran­qui­las

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS -

«A tran­qui­li­da­de é un­ha bai­xe­za mo­ral. É por iso que o la­do ne­ga­ti­vo da no­sa al­ma as­pi­ra á tran­qui­li­da­de, sen de­ca­tar­se de que con­se­gui­la im­pli­ca­ría a per­da de to­do o fer­mo­so que hai en nós». A psi­co­lo­xía da pro­ta­go­nis­ta d’A vir­xe e o xi­tano, no­ve­la pós­tu­ma do in­glés D.H. Law­ren­ce (18851930), en­cai­xa á per­fec­ción no co­ñe­ci­do pen­sa­men­to de Lev Tols­toi. Yvet­te, fi­lla dun vi­gai­ro aban­do­na­do po­la súa mu­ller, vi­ve á som­bra do es­can­da­lo­so epi­so­dio fa­mi­liar, atra­pa­da no abu­rri­men­to e sen máis ali­cien­te que pa­sear po­los arre­do­res da reito­ral on­de vi­ve. Pe­ro to­do cam­bia can­do se ato­pa cun atraen­te xi­tano per­ten­cen­te á «tri­bo dos hu­mil­des», en­car­na­ción do «or­gu­llo do pa­ria» e ob­xec­to dos seus desexos sub­te­rrá­neos. Yvet­te dei­xa de ser un­ha mu­ller edu­ca­da na re­pre­sión mo­ral da súa épo­ca e aban­do­na esa se­re­ni­da­de nos cos­tu­mes que, se­guin­do a ad­ver­ten­cia de Tols­toi, aca­ba por nos arras­trar a to­dos lon­xe da vi­da. En reali­da­de, po­de­ría pa­re­cer que ape­nas acon­te­ce na­da nes­ta no­ve­la de pou­co máis de cen­to trin­ta pá­xi­nas, pe­ro non é así. A pro­ta­go­nis­ta apo­dé­ra­se de si mes­ma, dia­lo­ga aber­ta­men­te co seu desexo e fan­ta­sía con ese xi­tano enig­má­ti­co cu­xo no­me só co­ñe­ce­re­mos nas de­rra­dei­ras li­ñas da no­ve­la. Con­vér­te­se nun­ha Yvet­te que co­lle al­tu­ra e pres­cin­de da tran­qui­li­da­de que se lle pre­su­pón a un­ha se­ño­ri­ta res­pec­ta­ble. Cou­sas así pro­vo­ca­ban moi­to es­cán­da­lo en 1930. Pe­ro xa se sa­be que ho­xe en día a nin­guén se lle oco­rre­ría xul­gar un­ha mu­ller po­lo seu com­por­ta­men­to se­xual.

A VIR­XE E O XI­TANO AU­TOR

D.H. LAW­REN­CE

EDI­TO­RIAL

CARTONE

TRA­DU­CIÓN

LA­RA DO­MÍN­GUEZ CARTONE 136 PÁ­XI­NAS 13 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.