Ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

¿Atre­ve­rías­te a crear un Par­la­men­to no teu cen­tro e de­ba­ter coas ou­tras au­las? ¿Que te­mas se­me­llan máis in­tere­san­tes pa­ra tra­tar en­tre todos?

Pon en or­den de máis im­por­tan­te a me­nos im­por­tan­te es­tas ca­rac­te­rís­ti­cas de to­do de­ba­te: ora­to­ria, res­pec­to po­los ad­ver­sa­rios, voz cla­ra, voz po­ten­te, tem­pos li­mi­ta­dos, tem­pos ili­mi­ta­dos, xuí­ces im­par­ciais, te­ma a tra­tar, lu­gar do de­ba­te.

Hai paí­ses que te­ñen un Par­la­men­to for­ma­do por un­ha soa cá­ma­ra. Ou­tros te­ñen dúas. Ten­do iso en con­ta, is­to non é un encrucillado pe­ro po­de­ría se­lo. Trá­ta­se de unir o no­me de ca­da país co no­me do seu Par­la­men­to en xe­ral, da súa Cá­ma­ra bai­xa ou da súa Cá­ma­ra al­ta. Al­gúns son doa­dos, ou­tros non tan­to:

Paí­ses: Al­ba­nia, An­go­la, An­do­rra, Aus­tria, Bot­sua­na, Es­pa­ña, Gran Bre­ta­ña, Gre­cia, Ita­lia, Ja­pón, Ru­sia. Parlamentos ou Cá­ma­ras

de­les: Con­sell Ge­ne­ral, Con­se­jo de los He­le­nos, Bun­des­rat, As­sem­bleia Na­cio­nal, Se­na­to de­lla Re­pub­bli­ca, Cá­ma­ra de los An­cia­nos ou Mesh­rano Jir­ga, Du­ma, Cá­ma­ra de los Je­fes (Ntlo ya Dik­go­si), Die­ta (Kok­kai), Cor­tes Ge­ne­ra­les, Cá­ma­ra de los Lo­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.