3. CON­VI­VEN­CIA

Pro­to­co­lo de con­vi­ven­cia, guía pa­ra pais e for­ma­ción pa­ra do­cen­tes con­tra o aco­so es­co­lar

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

O Con­se­llo de Mi­nis­tros apro­bou on­te o in­for­me so­bre o Plan Es­tra­té­xi­co de Con­vi­ven­cia Es­co­lar no que o Mi­nis­te­rio de Edu­ca­ción le­va va­rios me­ses tra­ba­llan­do e que in­clúe 70 me- di­das, ade­mais do anun­cia­do te­lé­fono de aten­ción, en­tre as que fi­gu­ran un pro­to­co­lo de con­vi­ven­cia, un­ha guía pa­ra os pais e for­ma­ción pa­ra do­cen­tes e res­pon­sa­bles dos cen­tros (La Voz / Eu­ro­pa Press, 23 de xa­nei­ro do 2016).

AC­TI­VI­DA­DES: «Que as fa­mi­lias se­xan ca­pa­ces de iden­ti­fi­car se exis­ten sig­nos de aco­so ou vio­len­cia es­co­lar nos seus fi­llos e sa­ber ac­tuar de xei­to rá­pi­do». Con­sul­ta o se­guin­te e-stu­dio de no­ti­cias edi­ta­do po­lo Pro­gra­ma Pren­sa-Es­cue­la: «Os malos tra­tos en­tre iguais» (http://goo.gl/ir0BGQ).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.