Le­go vai á Uni­ver­si­da­de

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

A Fa­cul­ta­de de Cien­cias da Compu­tación da Uni­ver­si­da­de da Co­ru­ña aco­lle o vin­dei­ro sá­ba­do a First Le­go Lea­gue, un con­cur­so que fo­men­ta as no­vas tec­no­lo­xías sen es­que­cer va­lo­res edu­ca­ti­vos como o tra­ba­llo en equi­po. Di­ri­xi­dos a es­tu­dan­tes de pri­ma­ria e se­cun­da­ria, na edi­ción de Ga­li­cia ha­be­rá dous con­cur­sos si­mul­tá­neos: o Ju­nior First Le­go Lea­gue, non com­pe­ti­ti­vo, pa­ra ne­nos de 6 a 9 anos, e o First Le­go Lea­gue, no que com­pi­ten equi­pos de tres a dez par­ti­ci­pan­tes de en­tre 10 e 16 anos acom­pa­ña­dos por un ades­tra­dor. A com­pe­ti­ción con­sis­te no deseño, cons­tru­ción e pro­gra­ma­ción dun ro­bot coa tec­no­lo­xía Le­go Minds­torms que de­be­rá su­pe­rar as pro­bas dun cir­cuí­to idén­ti­co pa­ra todos os equi­pos. O equi­po ga­ña­dor re­pre­sen­ta­rá a Ga­li­cia no cam­pio­na­to na­cio­nal, que es­te ano se­rá os días 12 e 13 de mar­zo en Xi­ro­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.