ES­CUE­LA DE PA­DRES

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIENTACIÓN EDUCATIVA -

TE­MA DO MES: Os víncu­los afec­ti­vos.

ETA­PA: In­fan­cia e ado­les­cen­cia.

A FRA­SE: «As per­soas que pen­san que non son ca­pa­ces de fa­cer al­go non o fa­rán nun­ca, aín­da que te­ñan as ap­ti­tu­des» (In­di­ra Gand­hi).

COM­POR­TA­MEN­TOS QUE EVI­TAR: Con­di­cio­nar o afec­to que ex­pre­sa­mos aos fi­llos ao seu xei­to de ac­tuar (re­sul­ta­dos aca­dé­mi­cos, com­por­ta­men­to...).

AL­GUN­HAS CLAVES: Un­ha au­to­es­ti­ma po­si­ti­va é fun­da­men­tal pa­ra o be­nes­tar per­soal e as re­la­cións so­ciais sa­tis­fac­to­rias. Is­to non se de­be con­fun­dir cun­ha au­to­es­ti­ma de­ma­sia­do al­ta ou ac­ti­tu­de vai­do­sa, que aca­ba pre­xu­di­can­do a un mes­mo e aos de­mais.

PA­RA SA­BER MÁIS: «Apren­den­do en fa­mi­lia». Guía pa­ra apoiar aos pais na edu­ca­ción dos seus fi­llos. Por­tal Edu­car­chi­le. Dis­po­ñi­ble en PDF na se­guin­te li­ga­zón: http://goo.gl/jNj­hMe

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.