EL LI­BRO DEL BULL­YING

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - LITERATURA -

ERIC KAHN GA­LE Ede­bé, 2014 Tra­du­ción de Ra­quel So­lá Ilus­tra­cións de Fe­li­ciano G. Zec­chin

A par­tir de 12 ANOS

O pro­ta­go­nis­ta é Eric, 11 anos, que con­ta no seu dia­rio como aos pou­cos su­pera ser o «prin­gao» da cla­se po­lo aco­so dos tres mal­va­dos li­de­ra­dos por Ja­son, o «bra­vu­cón des­ce­re­bra­do». Eric vai tras a pis­ta do au­tor de El li­bro del bull­ying («non fun­cio­na se o prin­gao ten ami­gos»), que ser­ve de guía aos aco­sa­do­res, e des­co­bre que o au­tor foi o di­rec­tor do co­le­xio. Nou­tro ar­gu­men­to, o li­bro ex­pli­ca o xei­to de se­lec­cio­nar e ava­sa­lar os prin­gaos, que é o te­ma de El li­bro del bull­ying. Son dúas his­to­rias di­fe­ren­cia­das po­la súa ti­po­gra­fía que al­ter­nan o pun­to de vis­ta do aco­sa­do e o do aco­sa­dor. O li­bro in­clúe un­ha en­tre­vis­ta co au­tor e con­se­llos aos lectores que as­pi­ran a ser es­cri­to­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.