Nin Mon­to­ro nin Fei­joo

La Voz de Galicia (A Coruña) - - OPINIÓN - MA­NUEL LA­GO Eco­no­mis­ta e par­la­men­ta­rio de En Ma­rea

As afir­ma­cións do mi­nis­tro de Fa­cen­da, Cris­tó­bal Mon­to­ro, no Con­gre­so dos Depu­tados anun­cian­do un­ha po­si­ble qui­ta da dé­be­da das co­mu­ni­da­des au­tó­no­mas po­ñen máis en evi­den­cia, se ca­be, o gra­ví­si­mo erro da es­tra­te­xia or­za­men­ta­ria da Xun­ta de Ga­li­cia. Por­que en Ga­li­cia re­cor­tou­se o gas­to máis ca en nin­gun­ha ou­tra co­mu­ni­da­de, e ago­ra Mon­to­ro di­nos que esa dor in­fli­xi­da á so­cie­da­de ga­le­ga, ade­mais de in­xus­ta, po­de non ser­vir pa­ra na­da.

Máis ben ao re­vés. Ga­li­cia po­de pa­gar dúas ve­ces os erros de xes­tión da Xun­ta: su­fri­mos máis re­cor­tes ca nin­gun­ha e ago­ra Mon­to­ro po­de pre­miar a ou­tras co­mu­ni­da­des au­tó­no­mas e cas­ti­gar­nos a nós.

É cer­to que a du­re­za dos re­cor­tes ex­pli­can que Ga­li­cia se­xa a ter­cei­ra co­mu­ni­da­de con me­nos dé­be­da com­pa­ra­da co PIB, pe­ro aín­da así, bai­xo o go­berno de Fei­joo, a dé­be­da pú­bli­ca ga­le­ga pa­sou de 3.800 mi­llóns de eu­ros no 2008 a 11.200 mi­llóns no 2017, un au­men­to de 7.400 mi­llóns de eu­ros en no­ve anos, o do­bre que nos 27 an­te­rio­res cos ou­tro ca­tro pre­si­den­tes da Xun­ta.

Fei­joo fi­xo un­ha xes­tión desas­tro­sa por­que nos en­de­be­dou moi­to e nos en­de­be­dou mal: en vez de acu­dir aos me­ca­nis­mos de fi­nan­cia­men­to que o Es­ta­do pu­xo ao dis­por das co­mu­ni­da­des a par­tir do 2012 pre­fe­riu en­de­be­dar­nos cos ban­cos.

É a cam­pa­ña de ima­xe máis ca­ra da his­to­ria: Ga­li­cia pa­ga­rá cen­tos de mi­llóns de eu­ros en xu­ros por es­ta de­ci­sión. Es­te cus­to xa non o imos re­cu­pe­rar, pe­ro aín­da es­ta­mos a tem­po de evi­tar a do­bre es­ta­fa que anun­cia Mon­to­ro: rea­li­zar un­ha qui­ta da dé­be­da só ás co­mu­ni­da­des cua­li­fi­ca­das co­mo in­fra­fi­nan­cia­das, en­tre as que o mi­nis­tro non in­clúe a Ga­li­cia. Se­ría o col­mo da es­ta­fa: aquí su­fri­mos os maio­res re­cor­tes e ago­ra es­ta­mos an­te o ris­co de ser ex­cluí­dos da qui­ta da dé­be­da.

Ga­li­cia —co­mo o res­to do Es­ta­do— en­de­be­dou­se de for­ma ex­tra­or­di­na­ria por cul­pa da re­ce­sión, pe­ro ta­mén po­la in­efi­ca­cia do sis­te­ma tri­bu­ta­rio, po­las re­bai­xas fis­cais en fa­vor dos que máis te­ñen e por man­ter un mo­de­lo de fi­nan­cia­men­to au­to­nó­mi­co que se de­mos­trou in­ca­paz de reac­cio­nar an­te a cri­se.

O resultado fi­nal é que te­mos un­ha dé­be­da pú­bli­ca im­pa­ga­ble —co­mo a do res­to das co­mu­ni­da­des au­tó­no­mas e do Go­berno cen­tral— que cre­ce ano tras ano, e a Xun­ta só é quen de ir re­fi­nan­cián­doa, apra­zan­do un pro­ble­ma ca­da vez máis gran­de.

Por iso é im­pres­cin­di­ble fa­cer un­ha re­es­tru­tu­ra­ción da dé­be­da que de­be ter dúas li­ñas es­tra­té­xi­cas. A pri­mei­ra é un­ha qui­ta igual pa­ra o con­xun­to das co­mu­ni­da­des uti­li­zan­do cri­te­rios e va­ria­bles ob­xec­ti­vas.

A se­gun­da é es­ta­ble­cer pra­zos de amor­ti­za­ción su­fi­cien­te­men­te lon­gos e ti­pos de xu­ro moi bai­xos, pa­ra re­du­cir ao mí­ni­mo o im­pac­to do ser­vi­zo da dé­be­da so­bre o or­za­men­to, de for­ma que os re­cur­sos pú­bli­cos poi­dan des­ti­nar­se a gas­to so­cial e in­vers­ti­men­tos e non a pa­gar aos ban­cos.

O pre­si­den­te Fei­joo equi­vó­ca­se can­do se ne­ga a un­ha qui­ta da dé­be­da que en reali­da­de é im­pres­cin­di­ble e ca­se inevi­ta­ble, pe­ro Mon­to­ro equi­vó­ca­se aín­da máis can­do propón un­ha qui­ta en be­ne­fi­cio dal­gun­has co­mu­ni­da­des cas­ti­gan­do a ou­tras, Ga­li­cia en­tre elas. A pro­pos­ta que de ver­da­de be­ne­fi­cia­ría ao no­so pais é un­ha re­es­tru­tu­ra­ción da dé­be­da, con qui­ta in­cluí­da, que de­be ser equi­ta­ti­va, igual, sen dis­cri­mi­na­cións nin pri­vi­le­xios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.