El PP acu­sa a Abal de men­tir a la co­mi­sión de coor­di­na­ción de la Ci­da­de do Vi­ño

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

El por­ta­voz del PP de Cam­ba­dos, Luis Ara­gun­de, car­gó ayer contra la co­mi­sión de coor­di­na­ción de los ac­tos de la Ci­da­de Eu­ro­pea do Vi­ño y contra el con­ce­jal de Eno­tu­ris­mo, Jo­sé Ra­món Abal. A es­te úl­ti­mo lo acu­só de men­tir y de ir im­pro­vi­san­do el pro­gra­ma de ac­tos de es­tos fes­te­jos. De he­cho, Ara­gun­de con­si­de­ra que la co­mi­sión es, en reali­dad, «un pa­ri­pé» al que no se le de­jó opi­nar has­ta el pa­sa­do mes de ju­lio.

Re­cuer­da el con­ser­va­dor que la co­mi­sión em­pe­zó con mal pie, «can­do os pro­pios gru­pos do go­berno de Cam­ba­dos non se po­ñían de acor­do e mes­mo dis­cu­ti­ron ener­xi­ca­men­te en­tre eles po­las or­ga­ni­za­cións que de­bían en­trar ou non». Cri­ti­ca, ade­más, que la pri­me­ra reunión de es­ta en­ti­dad se ce­le­bró en el mes de ju­lio, «pa­ra in­for­mar de que o 54 % das ac­ti­vi­da­des pro­gra­ma­das pa­ra to­do o ano xa es­ta­ban rea­li­za­das».

En la úl­ti­ma reunión, Abal anun­ció la ce­le­bra­ción de la Fes­ta da Ven­di­ma que, ase­gu­ra Ara­gun­de, le ex­pli­có que to­da­vía no te­nía fe­cha ce­rra­da. «Non se po­de es­tar ar­ga­llan­do ac­ti­vi­da­des de re­pen­te, sen or­ga­ni­za­ción», se que­ja el con­ser­va­dor. Pe­ro la ma­yor «fal­ta de res­pe­to» que co­me­tió el edil del cua­tri­par­ti­to fue la de «men­tir» a los par­ti­ci­pan­tes al ase­gu­rar que tam­po­co ha­bía fe­cha pa­ra el en­cuen­tro de co­fra­días gas­tro­nó­mi­cas. «Xus­to o día des­pois da co­mi­sión nos en­te­ra­mos por ami­gos dou­tras con­fra­rías gas­tro­nó­mi­cas que den­de o Con­ce­llo xa lles cha­ma­ran o luns pa­ra con­vi­dar­lles a es­te en­con­tro, que ía ce­le­brar­se o 13 e 14 de ou­tu­bro». Acu­sa al edil de fal­ta de res­pe­to a la co­mi­sión y ase­gu­ra que aho­ra en­tien­de «que o sec­tor non qui­xe­se par­ti­ci­par» en es­te pro­gra­ma.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.