«A to­xi­na es­ta­ba por de­bai­xo do mí­ni­mo nas úl­ti­mas aná­li­ses que se fi­xe­ron»

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA - S. G.

Opa­trón maior de Noia, San­tia­go Cruz, re­co­ñe­ce que na con­fra­ría tó­do­los pro­fe­sio­nais es­pe­ran con an­sia o arran­que da cam­pa­ña. Po­lo mo­men­to, se­guen du­bi­ta­ti­vos po­los pre­zos que po­de­rá al­can­zar o ber­be­re­cho no mer­ca­do. —¿Que ex­pec­ta­ti­vas te­ñen en es­ta oca­sión?

—As pers­pec­ti­vas son moi boas. Hai un­ha gran can­ti­da­de de ber­be­re­cho. Ade­mais, de amei­xa ba­bo­sa ta­mén hai máis que o ano pa­sa­do. Po­lo mo­men­to, as ex­pec­ta­ti­vas son al­tas, a ver ago­ra se os pre­zos nos acom­pa­ñan. —Ade­mais da can­ti­da­de de ber­be­re­cho que ha­xa, ta­mén se­rá de boa ca­li­da­de.

—Si, du­ran­te os dous pri­mei­ros me­ses ha­be­rá un ber­be­re­cho bas­tan­te bo, de pri­mei­ra e se­gun­da ca­te­go­ría. A par­tir de aí, a maior par­te xa se­rá de ter­cei­ra e cuar­ta. —¿Te­men que a to­xi­na vol­va ser un pro­ble­ma?

—Por sor­te, a to­xi­na es­ta­ba por de­bai­xo do mí­ni­mo nas úl­ti­mas aná­li­ses que se fi­xe­ron na ría. É un­ha boa no­ti­cia de ca­ra a es­te ini­cio. A par­tir de ago­ra, fa­ran­se tres pro­bas á se­ma­na, dúas por par­te dun­ha em­pre­sa pri­va­da que te­mos con­tra­ta­da e ou­tra po­lo In­tec­mar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.