Ma­rí­ti­ma

Ru­per­to Cos­ta: «Pa­re­ce que non to­do o mun­do aca­ta as sen­ten­cias co­mo fi­xe­mos nós»

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - PORTADA -

A pos­tu­ra da di­rec­ti­va da con­fra­ría nes­te asun­to é fir­me. «Ter que xus­ti­fi­car al­go can­do a lei xa che deu a ra­zón po­de­ría che­gar a pa­re­cer có­mi­co», ar­gu­men­ta Ru­per­to Cos­ta, que re­co­ñe­ce que os tra­ba­lla­do­res in­da te­ñen a op­ción de re­co­rrer o di­ta­me do TSXG. Di o pa­trón maior que a si­tua­ción que se es­tá a vi­vir es­tes úl­ti­mos día na lon­xa de Cam­ba­dos «é tris­te e in­xus­ta». Pe­ro non hai vol­ta atrás, así que a con­fra­ría es­tá a cuan­ti­fi­car as per­das des­tas úl­ti­mas xor­na­das. —¿Xa te­ñen os cálcu­los? —Non. Non te­mos a va­lo­ra­ción pe­cha­da aín­da. Os da­tos do pri­mei­ro día xa es­tán, pe­ro aín­da te­mos que in­cor­po­rar os dos de­mais. Lo­go ve­re­mos por que vía os re­cla­ma­mos.

—¿Con­fía en que pros­pe­re esa re­cla­ma­ción? Non pa­re­ce moi fá­cil. —Ve­re­mos co­mo o en­fo­ca­mos. —Dei­xan­do is­to a un la­do, os xul­ga­dos es­tán a lles dar boas no­vas ul­ti­ma­men­te...

—O ideal se­ría non ter que acu­dir aos xul­ga­dos. Iso non é do agra­do de nin­guén. Pe­ro es­tá cla­ro que nós te­mos que de­fen­der o no­so. In­ten­ta­mos le­var a xes­tión máis sen­sa­ta e cohe­ren­te po­si­ble, pe­ro hai con­du­tas que non se po­den con­sen­tir. To­da es­ta po­lé­mi­ca aca­ba­ría­se se se pui­de­ran ver as cin­tas que apor­ta­mos co­mo pro­bas. Pe­ro é ile­gal amo­sa­las; ou­tra cou­sa se­ría que eles au­to­ri­za­sen a que se vi­sen, pe­ro non creo que o vaian fa­cer.

—Eu re­fe­ría­me o ca­so do «Tra­go­ve», que lles deu un bo ba­lón de osí­xeno, ¿non?.

—Pa­ra nós é al­go moi im­por­tan­te, moi po­si­ti­vo. Can­do che­ga­mos, a con­fra­ría es­ta­ba ao bor­de da que­bra, pe­ro fi­xe­mos un plan de con­ten­ción de gas­tos im­por­tan­te que deu os seus froi­tos, e is­to ven me­llo­rar un pou­co máis a si­tua­ción. Pe­ro pa­re­ce cla­ro que hai un sec­tor de xen­te ao que pa­re­ce que lles mo­les­ta que as cou­sas vaian ben.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.