O gro­ven­se que co­man­da o sal­to de ca­li­da­de do re­mo no Me­di­te­rrá­neo

O arou­sán cam­biou a traí­ña de Ame­gro­ve por un con­tra­to pro­fe­sio­nal á fron­te do llaüt do club ala­can­tino

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA DEPORTES - PA­BLO PE­NE­DO

«O que pre­ten­do é lo­grar o mes­mo que bus­quei na ba­se do Ame­gro­ve, que fa­len de nós por re­mar ben»

O vin­dei­ro mes de xa­nei­ro cum­pri­rá 22 anos. E se el que­re, cun con­tra­to la­bo­ral in­de­fi­ni­do no Le­van­te nun mun­do, o do re­mo de com­pe­ti­ción, que é a súa paixón. Un do­ce ca­ra­me­lo de dous sa­bo­res que o gro­ven­se Iván Fan­di­ño co­me­zou desen­vol­ver hai pou­co máis dun mes, o 6 de se­tem­bro, can­do cam­bia­ba a es­tru­tu­ra téc­ni­ca do Ame­gro­ve C.R. pa­ra asu­mir o car­go de ades­tra­dor dos equi­pos xu­ve­nil e sé­nior mas­cu­li­nos de ban­co fi­xo e a fun­ción de remeiro no Club Náu­ti­co Campello do mu­ni­ci­pio ho­mó­ni­mo de 27.000 ha­bi­tan­tes, na pro­vin­cia de Ala­can­te. «Asi­nei por tres me­ses, por se non me ato­pa­ba a gus­to, pa­ra po­der vol­ver se non me adap­ta­ba, e co com­pro­mi­so dun con­tra­to in­de­fi­ni­do des­pois dese tem­po se de­di­cía que­dar», ex­pli­ca Fan­di­ño des­de a ou­tra pun­ta da Pe­nín­su­la. Tras un mes, pou­co máis ten que pen­sar.

In­te­gran­te da úl­ti­ma eta­pa glo­rio­sa da can­te­ira do Ame­gro­ve, con ca­tro do­bre­tes nos cam­pio­na­tos ga­le­go e na­cio­nal en­ca­dea­dos en­tre o 2009 e o 2012 can­do era in­fan­til e ca­de­te, remeiro no úl­ti­mo tí­tu­lo da LGT-A da traí­ña arou­sá, Iván Fan­di­ño, fi­llo do ac­tual pre­si­den­te do club me­xi­lloei­ro, co­me­zou a xes­tar da­que­la sen sa­be­lo a súa pre­sen­te saí­da la­bo­ral. Cam­pión no 2011 de Es­pa­ña Ca­de­te de Llaüt, a em­bar­ca­ción tra­di­cio­nal que é aos pes­ca­do­res do Me­di­te­rrá­neo es­pa­ñol o que a traí­ña aos do Can­tá­bri­co e Atlán­ti­co, o arou­sán le­vou cin­co anos des­pois, xa co­mo ades­tra­dor, a no- va xe­ra­ción de ca­de­tes do Ame­gro­ve á mes­ma ci­ta, dispu­tada en Ala­can­te, de novo con triun­fo gro­ven­se. Alí, a tra­vés dun ami­go de Fe­rrol, en­te­rou­se de que o C.N. Campello contaba cun as­tu­riano co­mo coor­di­na­dor da sec­ción de re­mo. «Dí­xen­lle ao meu ami­go que se no Campello pre­ci­sa­ban dal­guén, que lle de­ra o meu no­me ao as­tu­riano», lem­bra Fan­di­ño. Cla­ro que «eu di­xé­ra­llo de co­ña».

O con­to é que, pro­se­gue o ga­le­go, «en de­cem­bro do 2016 cha­mou­me o coor­di­na­dor, a ver se me po­día in­cor­po­rar ao club, por­que pre­ci­sa­ban dun ades­tra­dor. Pe­ro eu xa me com­pro­me­te­ra con Ame­gro­ve a le­var a can­te­ira xun­to con Jo­sé Ma­ría Pé­rez, e ta­mén a re­mar na traí­ña». O pa­sa­do mes de maio Iván Fan­di­ño in­tere­sou­se por co­mo so­lu­cio­na­ran o te­ma no C.N. Campello du­ran­te a dispu­ta dun­ha no­va edi­ción do Cam­pio­na­to de Es­pa­ña Ca­de­te de Llaüt, des­ta vol­ta en Ta­rra­go­na. Un­ha ci­ta na que Ame­gro­ve aca­bou cuar­to po­lo es­vae­men­to dun dos seus re­mei­ros can­do ía en ca­be­za na fi­nal, e na que o bar­co do C.N. Campello se des­pe­día dun pro­ba­ble tí­tu­lo ao par­tir un re­mo. O coor­di­na­dor do club le­van­tino res­pos­tou­lle a Fan­di­ño «que ti­ña­mos que fa­lar no ve­rán. E na­da máis aca­bar o Te­re­sa He­rre­ra e a Li­ga Ga­le­ga de Traí­ñas, cha­mou­me, e acep­tei».

A pri­mei­ra ra­zón do si do de Ame­gro­ve, club no que se­gue a bo­tar un ca­bo co­ma di­rec­ti­vo, foi «o con­tra­to la­bo­ral que me pre­sen­ta­ron, in­via­ble en Ga­li­cia». A ou­tra gran for­za mo­triz tras o si de Iván ao C.N. Campello foi que «o vin co­ma un­ha opor­tu­ni­da­de de pro­bar un­ha cou­sa no­va, e de fa­cer o que me gus­ta, pro­fe­sio­na­li­zán­doo»; ta­mén co­ma un re­to: «No club, e nou­tros clubs de re­mo do Me­di­te­rrá­neo, que­ren dar un sal­to de ca­li­da­de con xen­te do nor­te. Aquí no ban­co fi­xo só te­ñen o llaüt, e a fa­lu­cha». Es­ta úl­ti­ma, cos mes­mos oi­to re­mei­ros e un ti­mo­nel có llaüt, pe­ro de 380 qui­los de pe­so, de aí as tres con­ta­das re­ga­tas ao ano que se fan de fa­lu­cha, o vin­dei­ro mes, sen ades­tra­men­tos pre­vios, con­ta o gro­ven­se.

Pa­ra o que si ades­tran os 17 re­mei­ros xu­ve­nís e os 14 sé­nio­res bai­xo a súa di­rec­ción é pa­ra a tem­pa­da de llaüt, que se es­ten­de­rá de fe­brei­ro a maio den­tro da Li­ga Su­ma con arre­dor de dúas de­ce­nas de ban­ca­das de to­da a cos­ta me­di­te­rrá­nea es­pa­ño­la, mais o Cam­pio­na­to de Es­pa­ña. «O Campello es­tá an­dan­do bas­tan­te ben en ca­te­go­rías ba­se. No club non me esi­xen ga­ñar. O que pre­ten­do é fa­cer do llaüt do Campello un bar­co com­pe­ti­ti­vo, con­se­guir o mes­mo que bus­quei na can­te­ira de Ame­gro­ve, que a xen­te fa­la­ra de nós por re­mar ben. E creo que o con­se­gui­re­mos», aven­tu­ra Fan­di­ño.

VÍC­TOR RI­CO

Iván Fan­di­ño des­cri­be o llaüt co­ma un bar­co con proa e con po­pa de trai­ñei­ri­ña, e con cor­po de traí­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.