O Con­ce­llo pu­bli­ca as ba­ses das axu­das pa­ra ma­te­rial e trans­por­te es­co­lar

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

O Con­ce­llo de Cam­ba­dos in­for­ma de que en pou­cos días abri­ra­se o pro­ce­men­to pa­ra a con­ce­sión das axu­das mu­ni­ci­pais pa­ra a com­pra de ma­te­rial es­co­lar e o trans­por­te es­co­lar pa­ra o pre­sen­te cur­so, pa­ra o cal o Con­ce­llo des­ti­na un­ha par­ti­da de 18.000 eu­ros. Men­tres as ba­ses non se pu­bli­can nos bo­le­tíns ofi­ciais, es­tas xa po­den ser con­sul­ta­das no por­tal de Trans­pa­ren­cia do Con­ce­llo.

Es­tas axu­das son com­pa­ti­bles coas ou­tor­ga­das por ou­tras ad­mi­nis­tra­cións pa­ra a mes­ma fi­na­li­da­de. A prin­ci­pal no­vi­da­de con res­pec­to ó pa­sa­do cur­so é que as axu­das, ade­mais de cu­brir en­sino Pri­ma­rio e Se­cun­da­rio (por va­lor de 125 eu­ros por alumno), cu­bri­rán ta­mén a alum­na­do con Ne­ce­si­da­des Edu­ca­ti­vas Es­pe­ciais (150 eu­ros), Ba­cha­re­la­to (125 eu­ros), FP (125 eu­ros), Uni­ver­si­da­de (150 eu­ros) e En­si­nan­zas Ar­tís­ti­cas Su­pe­rio­res (150 eu­ros).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.