Go­lea­da do Ana Vidal, e de­rro­ta do Umia an­te o lí­der

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA DEPORTES -

Ca­ra e cruz a dos dous re­pre­sen­tan­tes arou­sáns na Pri­mei­ra Fe­mi­ni­na de Ga­li­cia a pa­sa­da fin de se­ma­na. Co Ana Vidal Atlé­ti­co Arou­sa­na go­zan­do dun 7-1 so­bre o Tor­doia, com­pa­ñei­ro na Se­gun­da Di­vi­sión es­pa­ño­la a tem­pa­da an­te­rior.

Ma­ría Aru­fe, no mi­nu­to 3, e Bár­ba­ra Sie­rra, co pri­mei­ro dos seus tres tan­tos da xor­na­da, pu­xe­ron de ca­ra o en­con­tro pa­ra o Atlé­ti­co Arou­sa­na, que nun­ca pa­sou apu­ros na súa área coa po­se­sión do es­fé­ri­co co­ma me­llor ar­gu­men­to de­fen­si­vo. Bár­ba­ra Sie­rra re­abri­ría o mar­ca­dor no pri­mei­ro mi­nu­to da se­gun­da par­te, con Mí­riam Se­ño­ráns, a pro­pia Bár­ba­ra, Ade­la Díaz e Ma­ría Vázquez pe­chan­do o re­sul­ta­do de es­cán­da­lo. As dúas úl­ti­mas, es­treán­do­se co­ma go­lea­do­ras no Ana Vidal, no ca­so de Ma­ría, na que é a súa pri­mei­ra tem­pa­da no pri­mei­ro plan­tel.

O Umia, po­la con­tra, caeu 1-2 cun Va­lla­da­res que se­gue a con­tar os seus par­ti­dos por vi­to­rias. Con Ale­xan­dra e con Do­lo­res adian­tan­do o ca­dro su­re­ño nos mi­nu­tos 57 e 75, e con Mí­riam Domínguez asi­nan­do o tan­to ri­ba­du­mien­se no trei­to fi­nal.

O Ana Vidal se­gue se­gun­do con 28 pun­tos, a 2 pun­tos do Va­lla­da­res, co Umia sé­ti­mo con 17.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.