La mú­si­ca de Abba so­na­rá el sá­ba­do en Vi­la­gar­cía

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA - R. ES­TÉ­VEZ

Sá­ba­do 18 • 21 ho­ras•16, 18 y 20 eu­ros de en­tra­da, se­gún la zo­na del pa­tio de bu­ta­cas•

«Dan­cing Queen» es el tí­tu­lo del tri­bu­to a Abba que el pró­xi­mo sá­ba­do lle­na­rá el au­di­to­rio de Vi­la­gar­cía de mú­si­ca dig­na de ser re­cor­da­da. El gru­po es­lo­va­co Ab­born se­rá el en­car­ga­do de po­ner en es­ce­na el vis­to­so es­pec­tácu­lo en el que «re­pa­sa­rán os te­mas máis co­ñe­ci­dos da his­to­ria de Abba e no que, co­mo non po­día ser dou­tro xei­to, tras­la­da­rán ao pú­bli­co dé­ca­das atrás cun­ha es­ce­no­gra­fía e ves­tia­rio que tan­to ca­rac­te­ri­za­ron á ban­da sue­ca á que se ren­de ho­me­na­xe». Tie­nen ex­pe­rien­cia en es­tas li­des, pues­to que lle­van des­de el año 1999 su­bién­do­se al es­ce­na­rio pa­ra in­ten­tar ha­cer la me­jor sem­blan­za po­si­ble de la ban­da ori­gi­nal. Con su es­pec­tácu­lo, que tie­ne una du­ra­ción de dos ho­ras, han via­ja­do por di­ver­sos paí­ses de to­da Eu­ro­pa.

El gru­po Ab­born tie­ne ya una lar­ga tra­yec­to­ria ho­me­na­jean­do a la ban­da sue­ca que hi­zo fa­mo­sas can­cio­nes co­mo «Dan­cing Queen».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.